“ເພງລາວອະມະຕະ – ຊຸດທີ່ 08”

ເປີດເບິ່ງໜ້າປຶ້ມເພງຊຸດທີ່ 08
ສາຣະບານເພງລາວ ຊຸດທີ່ 08
(ເລີ່ມຕົ້ນເຜີຍແຜ່ ວັນທີ່ 31 ສິງຫາ 2021)

351 - ນ້ອງຄຽດເຣື່ອງຫຍັງ
352 - ຮັກນີ້ຫຼືຮັກ
353 - ສຸກເຖີດຄົນດີ
354 - ຄອຍສລາຍ
355 - ຂໍພຽງຮ່າງຝັນ
356 - ໂຊກດີທີ່ຮັກ
357 - ຖິ່ນທອງ
358 - ຄືນນຶ່ງທີ່ບຶງຂຍອງ
359 - ນ້ອງຄືທຸກສິ່ງຂອງອ້າຍ
360 - ເຮືອຮັກທ່າຫົວໃຈ
361 - ຂວັນໃຈຊາວດິນ
362 - ນາທີສຸດທ້າຍ
363 - ລາວຮ່ວມສຳພັນ
364 - ເຕືອນໃຈລາວ
365 - ຫຼວງພຣະບາງທີ່ຝັງໃຈ
366 - ອຳນາດຮັກ
367 - ຍາມຮັກຍາມຊັງ
368 - ຍອດນາຣີສີເມືອງ
369 - ສາວດ່າສາວມັກ
370 - ຜູ່ຊາຍໜ້າລາຍຕັກກະແຕນ
371 - ວານລົມບອກ
372 - ສາວສມັຍ
373 - ລະຫານ້ຳ
374 - ກ່ອນຕາຍ
375 - ຮັກສເມີໃຈ
376 - ບ້ານໂພນທີ່ຝັງໃຈ
377 - ຢ່າລືມບ້ານໂພນ
378 - ມົນຮັກສາວລ່ອງແຈ້ງ
379 - ນໍ້າຕາສາວອົພຍົບ
380 - ເຫັນໃຈສາວອົພຍົບ
381 - ສຽງຄວນສາວອົພຍົບ
382 - ລືມກັນ
383 - ຄືນຮັກຄືນສລາຍ
384 - ຢ່າລືມສັນຍາ
385 - ລືມອ້າຍດີກວ່າ
386 - ຝົນສັ່ງຟ້າສາບ
387 - ສຸຣິຍາ
388 - ຮັກໝ໋ວຍ
389 - ເຄາະຂີ້ໝ້ຽງ
390 - ຢ້ານນໍ້າຖ້ວມ
391 - ຄິດສັງຫອນໃນໃຈ
392 - ເທວີແຫ່ງໃຈ
393 - ແມ່
394 - ເກົ່າເຂົາໃໝ່ເຮົາ
395 - ບໍ່ຮັກບໍ່ງໍ້
396 - ບອກນ້ອງດ້ວຍໃຈ
397 - ຊີວິດຄົນ
398 - ເພື່ອກັນລືມ
399 - ໃຈຂອງຍິງ
400 - ຈະຮັກຫຼືບໍ່ຮັກ