“ຂັ້ນຕອນຂອງການຮຽບຮຽງແລະບັນເລງເພງດ້ວຍຄີບອດ Yamaha PSR”

ຕອບຄຳຖາມທີ່ວ່າ : “ຂັ້ນຕອນຂອງການຮຽບຮຽງການເສບບັນເລງເພງທີ່ໄດ້ແກະໄວ້ ດ້ວຍການໃຊ້ຄີບອດ Yamaha PSR ມາຊ່ວຍໃນການບັນທຶກແລະອັດສຽງເກັບໄວ້ເປັນທັງຣະບົບ Audio Wav, Audio MP3 ແລະ MidiFile…”

ຂັ້ນຕອນຂອງການຮຽບຮຽງການເສບບັນເລງເພງທີ່ໄດ້ແກະໄວ້ ດ້ວຍການໃຊ້ຄີບອດ Yamaha PSR

ໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງການຮຽບຮຽງການເສບບັນເລງເພງທີ່ໄດ້ແກະໂນຕແລະເນື້ອຮ້ອງໄວ້ລ່ວງໜ້າ ດ້ວຍການໃຊ້ຄີບອດ Yamaha PSR, ຂ້າພະເຈົ້າຈະພິມໂນຕແລະເນື້ອເພງໃສ່ເຈັ້ຽແລ້ວນຳມາສຶກສາວິເຄາະ ການເລືອກຈັງຫວະເສບ ການເລືອກສຽງຕ່າງໆໃນການບັນເລງດ້ວຍມືຊ້າຍແລະມືຂວາ ຕລອດຮອດການຮຽບຮຽງການນຳໃຊ້ເທັກນິກທາງເດີນຂອງຂອດ (Chords Progression) ຊຶ່ງຈະພາໃຫ້ບາງຂອດຕົ້ນສະບັບທີ່ແກະໄວ້ ຖືກປ່ຽນແປງໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນກັບຈັງຫວະໃໝ່ທີ່ເລືອກໃຊ້ດ້ວຍຄີບອດ…

ຂັ້ນຕອນຂອງການຮຽບຮຽງການເສບບັນເລງເພງທີ່ໄດ້ແກະໄວ້ ດ້ວຍການໃຊ້ຄີບອດ Yamaha PSR

ຖັດມາ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະທຳການລົງທະບຽນຂອງຄ່າຕ່າງໆແລະເກັບບັນທຶກໄວ້ໃນຄີບອດ (Voice, Style, Tempo, Synchro Start-Stop, Multi Pad, Registration Memory…) ເພື່ອຄວາມສະດວກເວລາເສບບັນເລງ ຈະສາມາດກົດດຸມຕ່າງໆເພື່ອປ່ຽນສຽງຂອງມືຂວາ (ຕົວຢ່າງເວລາຂຶ້ນຕົ້ນເພງ, ເວລາເສບສອຍຕອນທ່ອນແຍກ, ເວລາຈົບເພງ…) ຫຼືປ່ຽນຮູບຮ່າງສີສັນປະເພດຂອງຈັງຫວະດ້ວຍມືຊ້າຍ (ຕົວຢ່າງການລົວກອງເພື່ອສົ່ງລະຫວ່າງວັກຕ່າງໆຂອງເພງ)…

ຂັ້ນຕອນຂອງການຮຽບຮຽງການເສບບັນເລງເພງທີ່ໄດ້ແກະໄວ້ ດ້ວຍການໃຊ້ຄີບອດ Yamaha PSR

ຈາກນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະທົດລອງບັນເລງເພງປະມານສາມສີ່ເທື່ອ ເພື່ອຝຶກແອບນີ້ວມືໃຫ້ຄ່ອງແຄ້ວ ບວກກັບການອ່ານຕາມໂນຕເພງທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ບໍ່ໃຫ້ຕົກຈັງຫວະຫຼືຫຼົງລືມວັກແລະທ່ອນຕ່າງໆຂອງເພງ… ເມື່ອແນ່ໃຈວ່າໄດ້ດັ່ງເປົ້າໝາຍແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະເລີ່ມຈັດແຈງຕິດຕັ້ງກ້ອງມືຖືເພື່ອຖ່າຍເປັນວິດີໂອໂດຍສົດໆບໍ່ໃຫ້ຂາດເພງແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບລວດດຽວ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຕັດຕໍ່ໃນວິດີໂອພາຍຫຼັງ… ຫາກມີການຜິດພາດ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ວິດີໂອລວດດຽວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ່ຊົມຜູ່ຟັງຄຶດວ່າ ແມ່ນມີການຕັດຕໍ່ດ້ວຍຄອມ…

(ກະຣຸນາຕິດຕາມໃນບົດຕໍ່ໆໄປ…)

Paris, 05 ພຶສະຈິກາ 2023