”ການດັດແປງຫຼືປັບປ່ຽນສຽງຂອງເຄື່ອງດົນຕຣີ ໃນເອກສານ Midi File”

ໝາຍເຫດ : ເອກສານ Midi File ເພງລາວທຸກໆເພງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນໄດ້ທຳການອັດບັນທຶກໂດຍການບັນເລງສົດດ້ວຍຄີບອດ Yamaha PSR ຮຸ່ນ S950 ແລະ SX900, ບໍ່ໄດ້ທຳການປັບປຸງໃຫ້ເປັນ Midi File ຣະບົບ Karaoke ມາຕຖານທົ່ວໄປ. ຣະບົບບັນທຶກເອກສານ Midi File ນີ້ແມ່ນອິງຕາມມາຕຖານ MIDI ຂອງ Yamaha ຫຼັກສູດ XG ເຊິ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງຢູ່ບາງປະເດັນກັບຫຼັກສູດ GM-GS ທົ່ວໆໄປ.
ສຳລັບກະທູ້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະພະຍາຍາມສາທິດແລະອະທິບາຍ ປະກອບດ້ວຍພາບທີ່ຈັບມາຈາກໜ້າຈໍຂອງຄີບອດ Yamaha PSR (ຮຸ່ນ SX900) ເປັນລຳດັບຂອງການເຂົ້າໄປດັດແປງ ຫຼືປັບປ່ຽນແກ້ໄຂສຽງຂອງເຄື່ອງດົນຕຣີ ທີ່ຫຼິ້ນສຽງ Bass ຂອງເພງໃນເອກສານ Midi File ເປັນຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້ :

1 – ໂຫຼດເອກສານ Midi File ໃສ່ຄີບອດ
ຈາກໜ້າຈໍຫຼັກຂອງຄີບອດ ແຕະໃສ່ຊ່ອງທີ່ໝາຍວ່າ MIDI ເພື່ອເປີດໜ້າຈໍໃຫ້ເລືອກເພງ Midi File ພາຍໃນເຄື່ອງຫຼືຈາກກະແຈ USB ພາຍນອກ.

2 – ເປີດຈໍ Song Recording Menu (ມີ 2 ວິທີ)

  • ດ້ວຍການກົດໃສ່ດຸມ RECORDING ຢູ່ເທິງກໍ້າຊ້າຍໜ້າແປ້ນຂອງຄີບອດ ຫຼື
  • ການກົດໃສ່ດຸມ MENU 2 ຢູ່ເທິງກໍ້າຂວາໜ້າແປ້ນຂອງຄີບອດແລະເລືອກເອົາ Song Recording.

3 – ໜ້າຈໍ MIDI Multi Recording
ຈາກໜ້າຈໍ Song Recording Menu, ແຕະໃສ່ຊ່ອງທີ່ມີຄຳວ່າ Multi Recording ເພື່ອເປີດຈໍ MIDI Multi Recording ອອກມາ.

4 – ໜ້າຈໍ Mixer ຂອງເພງ Midi File
ຈາກໜ້າຈໍ MIDI Multi Recording, ແຕະໃສ່ຊ່ອງທີ່ມີຄຳວ່າ Menu ແລະເລືອກດຸມ Mixer ທີ່ປາກົດອອກມາ.

ໂດຍປົກກະຕິ ໜ້າຈໍນີ້ຈະຖືກແບ່ງອອກເປັນ 2 ໜ້າ. ໜ້າທີ່ນຶ່ງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຄື່ອງເສບ 1 ຫາ 8 (Tracks 1-8) ແລະໜ້າທີ່ສອງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຄື່ອງເສບ 9 ຫາ 16 (Tracks 1-8). ໝາຍຄວາມວ່າ ເພງໃນຣະບົບ Midi File ໂຮມແລ້ວ ມີການໃຊ້ເຄື່ອງເສບທັງໝົດ 16 ເຄື່ອງປະກອບເປັນວົງດົນຕຣີທີ່ສົມບູນທີ່ສຸດ. ຣະຫັດ MIDI ທີ່ໃຊ້ແທນເຄື່ອງໝາຍຂອງຊ່ອງໃນ Mixer ທີ່ເອີ້ນວ່າ Tracks ແມ່ນຣະຫັດ Midi Chanel 1 ຫາ 16.

ເພື່ອປ່ຽນໜ້າຈໍເຄື່ອງເສບທີ່ 1-8 ໄປໜ້າ 9-16, ແມ່ນໃຫ້ແຕະໃສ່ດຸມ “ລູກສອນຊ້າຍແລະຂວາ” ຊຶ່ງຢູ່ກ້ອງຄຳທີ່ໝາຍໄວ້ວ່າ Song 1-8 ຫຼື 9-16.

ໝາຍເຫດ : ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ຄວນເຂົ້າໃຈໃນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບຫຼັກການຣະບົບເອກສານ Midi File ຫຼັກສູດ XG ຂອງ Yamaha ເພື່ອເກັບບັນທຶກຣະຫັດ MIDI ເວລາອັດເພງແມ່ນມີຫຼັກການພື້ນຖານທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຫຼັກການແລະຫຼັກສູດອື່ນໆດັ່ງນີ້ :
– Yamaha ໄດ້ເລືອກໃຊ້ Track (ຫຼື Midi Chanel) ເລກທີ 11 ເພື່ອເກັບສຽງຂອງ Guitar Bass (ຫຼືທຸກໆສຽງໃນກຸ່ມທີ່ມີໜ້າທີ່ຫຼິ້ນສຽງ Bass ເຊິ່ງອາດຈະເປັນສຽງ Synthe Bass ຫຼືອື່ນໆ). ສ່ວນເຄືອຄ່າຍເຄື່ອງດົນຕຣີຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆ (ຕົວຢ່າງ Roland, Korg…) ແມ່ນໄດ້ເລືອກໃຊ້ Track (ຫຼື Midi Chanel) ເລກທີ 02 ເພື່ອເກັບສຽງຂອງເຄື່ອງເສບທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງ Bass.

5 – ການປ່ຽນແປງຄ່າ Volume ຂອງສຽງ Bass ໃນເພງ Midi File ຜ່ານຈໍ Mixer

ໃນຈໍ Mixer Midi File​ ໜ້າທີ່ນຶ່ງຫຼືສອງ (Tracks 1-16) ຈະມີຮູບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຊ່ອງເປັນລວງຂວາງທີ່ມີ 4 ແຖວລວງນອນໃຫ້ເຫັນດຸມແລະຄ່າຕ່າງໆ ຄ້າຍຄື Mixer ທັມມະດາທົ່ວໄປ ຄື :
– ຕົວເລກທີ່ບອກ Track ຫຼື Chanel ໃນຊ່ອງນີ້
– Icon ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊະນິດຂອງເຄື່ອງເສບໃນຊ່ອງນີ້
– ດຸມ PAN (Panoramic) ທີ່ບົ່ງບອກຕຳແໜ່ງອຽງຊ້າຍຫຼືຂວາຂອງສຽງເຄື່ອງເສບໃນຊ່ອງນີ້
– ດຸມ VOLUME ທີ່ບົ່ງບອກຄວາມຄ່ອຍແຮງ ຂອງສຽງເຄື່ອງເສບໃນຊ່ອງນີ້
– ຢູ່ກໍ້າຊ້າຍຂອງໜ້າຈໍນີ້ ຍັງມີດຸມອິກ 5 ແຖວ ທີ່ໃຊ້ໄວ້ສຳລັບເລືອກປ່ຽນການສະແດງໜ້າຈໍຈາກຄ່າ Volume ໄປເປັນຈໍຂອງຄ່າອື່ນໆອິກ ເຊັ່ນ Filter, EQ, Effect, Chorus/Reverb… ການແຕະໃສ່ນຶ່ງໃນ 5 ດຸມນີ້ຈະປ່ຽນການສະແດງຂອງຄ່າຕ່າງໆ ໄປຕາມເຫດການ.
ແຕ່ໃນບົດນີ້ ເຮົາຈະເອີ່ຍເຖິງສະເພາະດຸມແລະຄ່າຂອງ Volume ສຳລັບສຽງ Bass ເທົ່ານັ້ນ ອັນໄດ້ແກ່ ຊ່ອງເລກທີ 11 ຂອງໜ້າ Mixer ທີ 9-16.

ຕົວຢ່າງ : ເພື່ອຜ່ອນຫຼືເພີ່ມຣະດັບສຽງ Bass ໃຫ້ຫຼິ້ນຄ່ອຍລົງຫຼືແຮງຂຶ້ນ ແມ່ນໃຫ້ແຕະໃສ່ດຸມທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍວ່າ Volume ໃຫ້ມີຂອບສີສົ້ມຮຸ່ງຂຶ້ນ ແລ້ວໃຊ້ດຸມ DEC/INC ຫຼືດຸມວົງກົມ ALPHA DIAL ທີ່ຢູ່ດ້ານຂວາມືທາງນອກຈໍສຳພັດ ເພື່ອປັບຄ່າຄວາມແຮງຄ່ອຍຂຶ້ນລົງຕາມໃຈປະສົງ ຫຼືຈະແຕະໃສ່ໜ້າຈໍສຳພັດ ແລ້ວເຄື່ອນຍ້າຍນີ້ວມືຂຶ້ນລົງໂດຍບໍ່ວາງນິ້ວມືກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ເຫັນວ່າສະດວກດີ.


ໃນຂະນະທີ່ທຳການປັບສຽງແລະຄ່າຕ່າງໆ ໃນຈໍ Mixer ເຮົາສາມາດຟັງເພງ Midi File ເພື່ອທຳການສັ່ງຊາຄວາມພໍດີໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອອກຈາກໜ້າຈໍ Mixer ດ້ວຍການໃຊ້ດຸມ “ອ່ານ/ໂຈະ” (Play/Pause) ຂອງພາກສ່ວນ PLAYER MIDI ເຊິ່ງຢູ່ກໍ້າຊ້າຍດ້ານເທິງທາງນອກຈໍສຳພັດ. 

6 – ການລົງບັນທຶກເກັບເອກສານ Midi File ເປັນຊື່ໃໝ່ (Save File) ດ້ວຍການເພິ່ມຄຳວ່າ Playback ຫຼືອື່ນໆ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຫຼົງກັບເອກສານ Midi File ຕົ້ນສະບັບຂອງເພງທີ່ນຳມາດັດແປງແກ້ໄຂໃນບົດນີ້.
– ເມື່ອເຫັນວ່າ ທຸກຢ່າງເໝາະສົມຕາມຄວາມຕ້ອງການແລ້ວ ກໍແຕະໃສ່ດຸມ “ກາກະບາດ” ທີ່ຢູ່ຂອບແຈກໍ້າຂວາຂ້າງເທີງຂອງຈໍສຳພັດ ເພື່ອກັບຄືນຖອຍຫຼັງອອກໄປສູ່ຂໍ MIDI Multi Recording.

–  ແລ້ວແຕະເລືອກດຸມ Setup ເພື່ອທຳການເກັບບັນທຶກການປ່ຽນແປງຄ່າໃໝ່ຂອງສຽງ Bass.

7 – ຈໍ Setup ຂອງ Mixer MIDI File

– ຈໍນີ້ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະມີໜ້າທີ່ລົງບັນທຶກ ຄ່າຕ່າງໆໃນຈໍ Mixer Midi File ໃຫ້ເປັນຣະຫັດພາສາ MIDI ຄືນລົງໃນເອກສານ Midi File ເພາະວ່າ ທຸກໆການປັບປ່ຽນຄ່າຕ່າງໆໃນ Mixer Midi, ຖ້າເຮົາອອກຈາກໜ້າຈໍດັ່ງກ່າວ ແລະໄປໂຫຼດເພງອື່ນອອກມາແທນເພງທີ່ພວມຫຼິ້ນຢູ່, ການປ່ຽນແປງທຸກຢ່າງ ຈະຖືກລົບລ້າງໄປໝົດ ດ້ວຍຄ່າການປັບຂອງເພງໃໝ່ ທີ່ໄດ້ຖືກໂຫຼດເຂົ້າມາແທນທີ່.

– ຄວາມພິເສດອິກຢ່າງນຶ່ງໃນໜ້າຈໍນີ້ ແມ່ນເຮົາສາມາດເລືອກວ່າຈະເກັບການປ່ຽນແປງຊະນິດໃດແດ່ ໃສ່ລົງໃນເອກສານ Midi File… ດ້ວຍການແຕະເລືອກໃຫ້ມີກາປະທັບຮຸ່ງຂຶ້ນ ຕໍ່ໜ້າຊື່ຂອງຣະບົບຕ່າງໆ. ໃນນີ້ ເຮົາໄດ້ທຳການປ່ຽນ Volume ຂອງສຽງ Bass, ດັ່ງນັ້ນເຮົາຕ້ອງກົດເລືອກວ່າ ໃຫ້ລົງບັນທຶກຄ່າໃໝ່ນີ້ ດ້ວຍການແຕະໃສ່ຊ່ອງ 4 ຫຼ່ຽມຕໍ່ໜ້າຄຳວ່າ Volume ໃຫ້ກາປະທັບສີຂຽວຮຸ່ງຂຶ້ນ. ໃນຈໍນີ້ຈະມີຫຼາຍໆຊະນິດທີ່ຄວນກວດເບິ່ງ ວ່າສົມຄວນເກັບບັນທຶກໄວ້ຫຼືບໍ່? ລາງຄ່າ ກໍບໍ່ຄວນເກັບໄວ້ ເພື່ອຄວາມສະດວກເວລາເສບຫຼິ້ນຄີບອດ ເມື່ອຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນ ຫຼື ໂຫຼດເອກສານອື່ນໆ ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ ການປ່ຽນຈັງຫວະເພງ, ປ່ຽນເອຟເຟັກສຳລັບໄມ ທີ່ປັກສຽບໃສ່ຄີບອດເພື່ອຮ້ອງເພງ… ເຫຼົ່ານີ້ ເມື່ອເຮົາຫາກບໍ່ຈຳເປັນໄດ້ໃຊ້ ກໍບໍ່ຕ້ອງລົງບັນທຶກໄວ້.

– ເມື່ອແນ່ນອນໃຈໃນຄ່າຕ່າງໆແລ້ວ ກໍໃຫ້ແຕະໃສ່ດຸມ Execute ຢູ່ທາງລຸ່ມຂວາມື. ຄີບອດຈະທຳງານ ແລະຈະປາກົດຈໍແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ການລົງຣະຫັດ MIDI ໄດ້ສຳເຣັດດ້ວຍດີ ເຊິ່ງໜ້າຈໍຈະໝາຍຄຳວ່າ Completed.

– ກົດແຕະໃສ່ດຸມ Close ເພື່ອກັບຄືນອອກມາໜ້າຈໍ Mixer Midi ອິກຄັ້ງນຶ່ງ ແລ້ວແຕະກົດໃສ່ດຸມ Save ເພື່ອເກັບເອກສານ Midi File ເປັນຊື່ໃໝ່ ຫຼືທັບອັນເກົ່າແລ້ວແຕ່ຄວາມສະດວກຂອງໃຜລາວ.

(ກະຣຸນາຕິດຕາມໃນບົດຕໍ່ໆໄປ…)

Paris, 28 ມົກກະຣາ 2024