“ບັນຫາການບັນເລງເພງບໍ່ຄົບຫ້ອງ ຫຼືມີຫ້ອງຄີກ…”

ມີຄົນຕິດຕາມການບັນເລງເພງລາວອະມະຕະດ້ວຍຄີບອດ ແລະສົນໃຈຫັດຫຼິ້ນຕາມ ໄດ້ຂຽນມາຖາມວ່າ :

“ໄດ້ພະຍາຍາມຟັງແລະເບິ່ງວິດີໂອດົນຕຣີບັນເລງເພງ “ເພາະອ້າຍນີ້ລືມນ້ອງບໍ່ລົງ” ຂອງ ອາຈານ ວິລລ້ຽມ ດິດທະວົງ, ບໍ່ຮູ້ແລະບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງເມື່ອພະຍາຍາມເສບຕາມ ແລະເວລາໃສ່ການລົວກອງ (Break) ຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ເຂົ້າຈັງຫວະເພງຄືດັ່ງໃນວິດີໂອ?”

ກ່ຽວກັບຄຳຖາມທີ່ວ່າ ການບັນເລງເພງ “ເພາະອ້າຍນີ້ລືມນ້ອງບໍ່ລົງ” ຂອງ ອາຈານ ວິລລ້ຽມ ດິດທະວົງ ດ້ວຍຄີບອດອັຕຕະໂນມັດ (Arranger Keyboard) ເປັນຫຍັງຈຶ່ງໃສ່ການລົວກອງ (Break) ບໍ່ເຂົ້າຈັງຫວະເພງດັ່ງໃນວິດີໂອທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ນັ້ນ ຂໍໃຫ້ຄຳອະທິບາຍແລະຊີ້ແຈງດັ່ງນີ້…
ບັນຫານີ້ ມີສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ສຳຄັນ 2 ປະການຊຶ່ງຕ້ອງເຂົ້າໃຈ ຄື :

 1. ໂຄງຮ່າງທຳນອງຂອງເພງ ມີຫ້ອງບໍ່ຄົບຈັງຫວະ 4/4 ຢູ່ໃນບົດເພງ
 2. ລະບົບລົວກອງອັຕຕະໂນມັດຂອງຄີບອດ (Break) ມີຂອບເຂດຈຳກັດ ບໍ່ສາມາດລົວເພງທີ່ມີຫ້ອງບໍ່ຄົບຈັງຫວະ 4/4

ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ໝຸນໃຊ້ກົນໄກຂອງຄີບອດປະເດັນໜຶ່ງເຂົ້າມາຊ່ວຍ ນັ້ນກໍຄືລະບົບ (SYNC START) ແລະ (SYNC STOP) ໃນພາກສ່ວນບັງຄັບ ຈັງຫວະລະບົບກອງອັຕຕະໂນມັດຂອງຄີບອດ ຄວບຄູ່ໄປກັບດຸມ ລົວກອງຂອງຄີບອດ (BREAK).

ເພື່ອຈະສາມາດນຳໃຊ້ກົນໄກຂອງຄີບອດຕາມປະເດັນທີ່ກ່າວມາໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ ຕ້ອງໄດ້ອາສັຍ 2 ປັດຈັຍສຳຄັນຕໍ່ໄປນີ້ :

 1. ເຂົ້າໃຈໂຄງຮ່າງທຳນອງຂອງເພງ ວ່າມີຫ້ອງບໍ່ຄົບຈັງຫວະ 4/4 ຢູ່ໃສ
 2. ຝຶກຝົນນີ້ວມືໃນຂະນະທີ່ບັນເລງ ເພື່ອຈະສາມາດບັງຄັບລະບົບ (SYNC START) ແລະ (SYNC STOP) ໃຫ້ທັນເວລາແລະພ້ອມພຽງໄປກັບການໃຊ້ດຸມລົວກອງຂອງຄີບອດ (BREAK).

ກ່ອນອື່ນໝົດ ມາລົງເລິກແລະວິເຄາະບັນຫາທີ່ 1 ເສັຽກ່ອນວ່າທຳນອງຂອງເພງ ມີຫ້ອງບໍ່ຄົບຈັງຫວະ 4/4 ຢູ່ບ່ອນໃດ?
ເພື່ອຈະສາມາດຈັບຈຸດຂອງເພງວ່າມີຫ້ອງບໍ່ຄົບຈັງຫວະ 4/4 ຢູ່ໃສ ຕ້ອງຮູ້ຈັກການນັບຫ້ອງຂອງບົດເພງກ່ອນ.
ຕາມຫຼັກການທາງດ້ານດົນຕຣີ ໂຄງຮ່າງທຳນອງຂອງເພງໂດຍທົ່ວໆໄປ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເປັນແບບຈັງຫວະ 4/4 (ສີ່ສ່ວນສີ່) ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ທຳນອງຂອງເພງ ແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ ຈະຖືກແບ່ງເປັນໄລຍະຫ່າງທີ່ສມໍ່າສເມີ ເອີ້ນວ່າ ຫ້ອງ (Measure). ແຕ່ລະຫ້ອງ ຈະຖືກແບ່ງລົງໄປເປັນ 4 ບາດກ້າວ (4 Beats).

ການນັບຫ້ອງຂອງບົດເພງນຶ່ງໆ ແມ່ນການຟັງບົດເພງແລະພະຍາຍາມເຄາະຈັງຫວະໄປຕາມຖ່ວງທຳນອງຂອງເພງຢ່າງສມໍ່າສເມີ ໂດຍການກຳນົດຄວາມໄວໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທຳນອງ ບໍ່ໃຫ້ຂັດກັບຈັງຫວະ ຄ້າຍໆຄືການເດີນສວນສນາມ ທີ່ຈະຕ້ອງພະຍາຍາມຍ່າງຕາມໝູ່ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ບາດກ້າວຂາຂອງຕົນເອງ ໄປເຕະຫຼືສະດຸດສົ້ນຕີນຜູ່ອື່ນທີ່ຍ່າງນຳໜ້າແລະນຳຫຼັງ.

ໂຄງຮ່າງເພງ “ເພາະອ້າຍນີ້ລືມນ້ອງບໍ່ລົງ” ຂອງ ອາຈານ ວິລລ້ຽມ ດິດທະວົງສ໌ ແມ່ນເພງໃນຈັງຫວະ 4/4 ປະເພດ Slow Soul. ທຳນອງຮ້ອງຂອງເພງ ແມ່ນມີຄວາມໄວຊ້າປະມານ 70-75 ບາດກ້າວຕໍ່ນາທີ (Tempo = 72). ເນີ້ອຮ້ອງຂອງເພງແມ່ນມີ 4 ທ່ອນ (ຄືທ່ອນທີ່ 1, ທ່ອນທີ່ 2, ທ່ອນແຍກ ແລະທ່ອນທີ່ 3 ຫຼືເອີ້ນວ່າທ່ອນສຸດທ້າຍ). ລະດັບສຽງສູງຕໍ່າຂອງທຳນອງຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບກະແຈສຽງ D major (Ré Majeur).

ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນການຊັກຊ້າເສັຽເວລາ ຂໍໃຫ້ເບິ່ງຕາມຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ຄັດອອກມາຈາກໂນຕເພງເປັນພາບປະກອບການອະທິບາຍດັ່ງນີ້.

ໃນທີ່ນີ້ ຈະເນັ້ນໜັກແຕ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈບັນຫາເພງທີ່ມີຫ້ອງບໍ່ເຕັມຈັງຫວະ 4/4 ເປັນຫຼັກເສັຽກ່ອນ, ສ່ວນປະເດັນອື່ນໆ ຈະຂໍໃຫ້ຄຳອະທິບາຍຕ່າງຫາກຕາມພາຍພາກໜ້າ (ຕົວຢ່າງ ການເລີ່ມຕົ້ນເຄາະຈັງຫວະຕາມເພງ ຈະຂຶ້ນຕົ້ນຢ່າງໃດ ເວລາໃດເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນເພງ ເວລາໃດເລີ່ມຕົ້ນຮ້ອງ ຯລຯ…)

ຕາມໃນພາບທີ່ຄັດມາປະກອບການອະທິບາຍ (ຊຶ່ງມີໃຫ້ເບິ່ງ ເປັນທັງແບບໂນຕສາກົນ ແລະເປັນແບບຮູບຂີດຂຽນທັມມະດາ) ເຮົາຈະເຫັນວ່າ ໃນວັກທີ່ 1 ຂອງເນື້ອຮ້ອງ, ຫ້ອງທີ່ 6 ຂອງເພງ ມີພຽງ 2 ບາດກ້າວ (ບໍ່ເຕັມຈັງຫວະ 4/4). ຫາກເຮົານັບຮວມທັງໝົດຈຳນວນຫ້ອງຂອງວັກທີ່ 1 ແມ່ນມີ 8 ຫ້ອງໃນຈັງຫວະ 4/4 ບວກກັບ 1 ຫ້ອງໃນຈັງຫວະ 2/4 ຊຶ່ງເອີ້ນກັນຕາມຫຼັກການດົນຕຣີວ່າ 8 ຫ້ອງເຄິ່ງ.

ເມື່ອເຫດການເປັນດັ່ງນີ້, ເວລາເສບບັນເລງດ້ວຍຄີບອດອັຕຕະໂນມັດ, ພາກສ່ວນກອງທີ່ນຳພາຈັງຫວະຂອງເພງ ຈະພົບອຸປສັກໃນການຊີ້ຂາດຫ້ອງຂອງເພງ. ດ້ວຍວ່າ ຄີບອດບໍ່ສາມາດໄຈ້ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງຣະຫວ່າງ ຫ້ອງໃນຈັງຫວະ 4/4 ແລະ ຫ້ອງໃນຈັງຫວະ 2/4. ເມື່ອເລີ່ມຂຶ້ນເພງໃນຈັງຫວະ 4/4 ພໍໄປເຖິງບ່ອນຫ້ອງໃນຈັງຫວະ 2/4, ຄີບອດຈະນັບຫ້ອງດັ່ງກ່າວເປັນຫ້ອງ 4/4, ອັນພາໃຫ້ການນັບຫ້ອງຂອງບົດເພງ ເຄີກໄປເປັນເພງ 9 ຫ້ອງ 4/4, ແທນທີ່ຈະເປັນ 8 ຫ້ອງເຄິ່ງ.

ປະກົດການນີ້ ຖ້າຫາກເສບບັນເລງກັນເປັນຄະນະວົງດົນຕຣີຄົບກັນ ຕົວຢ່າງ 4 ຄົນ ອັນປະກອບດ້ວຍ ມືກອງ (Drums) ມຶກິຕ້າເບສ (Bass) ມືກິຕ້າໂຊໂລ (Lead Guitar) ມືຄີບອດ (Keyboard), ໂດຍປົກກະຕິ ເມື່ອນັກຮ້ອງ ຮ້ອງໄປສຸດວັກນຶ່ງ ທາງຄະນະວົງນັກເສບແລະບັນເລງ ຈະມີການສົ່ງວັກ ຄືຕົວຢ່າງການລົວກອງສົ່ງ ເປັນຕົ້ນ… ຖ້າຄະນະວົງດົນຕຣີ ບໍ່ເຂົ້າໃຈເລິກຊຶ້ງ ວ່າໃນເພງທີ່ບັນເລງຢູ່ ມີຫ້ອງບໍ່ເຕັມຈັງຫວະສົມບູນເຊື່ອງຊ້ອນຢູ່ ກໍຈະພົບບັນຫາເພງເຄີກຈັງຫວະ ເມື່ອລົວກອງສົ່ງ ກໍຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ເຂົ້າຮ່າງເຂົ້າຮອຍກັນ ນັກຮ້ອງກໍສັບສົນ ບໍ່ຮູ້ບ່ອນຈະຮ້ອງເຂົ້າຕໍ່ວັກຕໍ່ໆໄປ ຯລຯ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.

ນັກເສບກໍພາກັນຕຳນິຕິຕຽນນັກຮ້ອງ ວ່າຮ້ອງບໍ່ຖືກຈັງຫວະ, ສ່ວນນັກຮ້ອງກໍຫາວ່ານັກເສບ ເສບບໍ່ຖືກ ພາໃຫ້ຮ້ອງບໍ່ເຂົ້າກັບວົງ. ບາງເທື່ອ ນັກເສບທັງສີ່ຄົນ ກໍຜິດຖຽງກັນເອງ ເພາະບໍ່ລົງເອີຍກັນໄດ້… ຍ້ອນວ່າບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄຳຕອບອັນເດັດຂາດ ວ່າບັນຫາມັນມາຈາກໃສແທ້?…

ຂຽນມາຍືດຍາວສົມຄວນແລ້ວ ຈະຂໍໂຈະໄວ້ພຽງທໍ່ນີ້ກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ່ອ່ານຫຼາຍໆຄົນ ໄດ້ນຳໄປຕຶກຕອງຊຳຊາລໍຖ້າ ບົດຕໍ່ໄປຈະມາໃຫ້ຄຳສເລີຍ ໃນການແກ້ບັນຫາການເສບແລະບັນເລງເພງບໍ່ຄົບຫ້ອງ ຫຼືມີຫ້ອງຄີກນີ້.

Paris, 20 ຕຸລາ 2019


“ແກ້ໄຂບັນຫາການບັນເລງເພງບໍ່ຄົບຫ້ອງຫຼືມີຫ້ອງຄີກ…”

ດັ່ງທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນບົດຂຽນຜ່ານມາກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາການຫຼິ້ນຄີບອດອັຕຕະໂນມັດ ກັບເພງທີ່ມີຫ້ອງບໍ່ເຕັມຈັງຫວະ. ມື້ນີ້ຈະມາສືບຕໍ່ສາຣທິດແລະອະທິບາຍເຄັດລັບ ໃນການນຳໃຊ້ກົນໄກພິເສດບາງສ່ວນຂອງຄີບອດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ.

ກ່ອນອື່ນ ມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈເລັກນ້ອຍກັບກົນໄກພື້ນຖານຂອງຄີບອດອັຕຕະໂນມັດ (Arranger Keyboard) ວ່າມັນມີຄຸນສົມບັດແລະຂອບເຂດຈຳກັດຢ່າງໃດແດ່ໃນການບັນເລງເພງ… (ໝາຍເຫດ: ນະທີ່ນີ້ຈະຂໍຍົກຕົວຢ່າງສະເພາະຄີບອດຍີ່ຫໍ້ Yamaha ລຸ້ນ PSR ມາປະກອບຄຳອະທິບາຍ).

ພາກສ່ວນ “ບັງຄັບຈັງຫວະເພງ” (STYLE CONTROL) ຂອງຄີບອດດ້ວຍມືຊ້າຍ.

ພາກສ່ວນນີ້ນອນຢູ່ກໍ້າຊ້າຍຂອງຄີບອດ ປະກອບດ້ວຍປຸ່ມ (ຫຼືດຸມ) ຕ່າງໆທີ່ມີໜ້າທີ່ສຳລັບບັງຄັບຣະບົບຈັງຫວະຂອງເພງທີ່ຈະບັນເລງ. ດຸມບັງຄັບທັງໝົດແບ່ງອອກເປັນ 3 ກຸ່ມດັ່ງນີ້ :

 1. ກຸ່ມບັງຄັບຣະບົບອັຕຕະໂນມັດຮວມຂອງຈັງຫວະ
 2. ກຸ່ມເລືອກຣະບົບຂຶ້ນຕົ້ນເພງ, ເລືອກສິສັນຂອງຈັງຫວະແລະລູກສົ່ງ, ເລືອກຣະບົບລົງເພງ
 3. ກຸ່ມບັງຄັບກົນໄກເລີ່ມຕົ້ນ ສືບຕໍ່ ແລະຢຸດຈັງຫວະ

ດຸມຕ່າງໆຂອງທັງ 3 ກຸ່ມນີ້ ມີໜ້າທີ່ພົວພັນຊຶ່ງກັນແລະກັນໃນການບັງຄັບຈັງຫວະເພງ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ເລືອກແລະເອີ້ນຂຶ້ນມາລ່ວງໜ້າ ກ່ອນຈະລົງມືບັນເລງ. ຈັງຫວະ ໃນທີ່ນີ້ໝາຍເຖິງ STYLE ຂອງເພງທີ່ຈະຫຼິ້ນ.

ສຳລັບເພງ “ເພາະອ້າຍນີ້ລືມນ້ອງບໍ່ລົງ” ຂອງ ອາຈານ ວິລລ້ຽມ ດີດທະວົງ ແມ່ນຈະເລືອກໃຊ້ຈັງຫວະ Modern16BeatBallad ໃນໝວດ BALLAD ຂອງ STYLE ໂດຍກຳນົດຄວາມໄວຊ້າຂອງຈັງຫວະຢູ່ປະມານ 72 ບາດກ້າວຕໍ່ນາທີ (TEMPO = 72).

ພາກສ່ວນນີ້ ແມ່ນສຳລັບສະເພາະມືຊ້າຍ ສ່ວນມືຂວາຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລືອກໃຊ້ສຽງກິຕ້າສຽງໃສ “SlideClean” ໃນໝວດ GUITAR & BASS ຂອງ VOICE.

ການກຳນົດໜ້າທີ່ຂອງມືຊ້າຍແລະມືຂວາ ແມ່ນເພື່ອແບ່ງປັນໜ້າທີ່ການບັນເລງເທິງແປ້ນດີດຂອງຄີບອດອອກເປັນສອງພາກ. ມຶຊ້າຍມີໜ້າທີ່ຫຼິ້ນແລະບັງຄັບສຽງ ກອງ ເບສ ແລະເຄື່ອງປະສານພື້ນຖານໂດຍອັຕຕະໂນມັດ ສ່ວນມືຂວາຈະຫຼິ້ນສຽງທຳນອງເພງແລະສຽງສອຍຕ່າງໆ.

ກ່ອນຈະເລີ່ມຕົ້ນເສບ ພວກເຮົາມາລົງເລິກທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຄຸນສົມບັດຂອງພາກສ່ວນ STYLE CONTROL ທັງ 3 ກຸ່ມສຳລັບມືຊ້າຍກ່ອນເລັກນ້ອຍ.

ກຸ່ມທີ່ (1) ປະກອບດ້ວຍ 4 ດຸມ :

 • ACMP (ເມື່ອເປິດໃຊ້ງານ) ແມ່ນເພື່ອບົ່ງບອກວ່າ ຖ້າເຮົາເລີ່ມກົດຂອດ (Chords) ດ້ວຍມືຊ້າຍເທິງຄີບອດກໍ້າຊ້າຍ ຈັງຫວະເພງຈະເລີ່ມບັນເລງພ້ອມກັນທັນທີ
 • FADE IN/OUT (ເມື່ອເປິດໃຊ້ງານ) ແມ່ນສຳລັບຂຶ້ນຕົ້ນຫຼືລົງເພງ ໂດຍການເພີ່ມຫຼືຜ່ອນສຽງເຂົ້າອອກຢ່າງຊ້າໆ
 • OTS LINK (ເມື່ອເປິດໃຊ້ງານ) ບົ່ງບອກວ່າ ເມື່ອປ່ຽນສຽງຂອງມືຂວາໂດຍດຸມ ONE TOUCH SETTING (1-2-3-4) ສີສັນຂອງຈັງຫວະຂອງພາກສ່ວນມືຊ້າຍ MAIN VARIATION (A-B-C-D) ຈະປ່ຽນໄປຕາມໂດຍອັຕຕະໂນມັດ
 • AUTO FILL IN (ເມື່ອເປິດໃຊ້ງານ) ແມ່ນບົ່ງບອກໃຫ້ມີການສົ່ງກອງແລະຈັງຫວະ ເວລາເລືອກປ່ຽນສີສັນຂອງຈັງຫວະ MAIN VARIATION ລະຫ່ວາງດຸມ A-B-C-D

ກຸ່ມທີ່ (2) ປະກອບດ້ວຍ 11 ດຸມແລະແບ່ງເປັນ 3 ໝວດ :

 • ໝວດ INTRO (3 ດຸມ : I II III) ສຳລັບຂຶ້ນຕົ້ນເພງ
 • ໝວດ MAIN VARIATION (5 ດຸມ : A B C D ແລະ BREAK) ສຳລັບປ່ຽນສີສັນຂອງຈັງຫວະ ແລະ ລົວຢຸດເພື່ອສົ່ງເພງ
 • ໝວດ ENDING/FILL (3 ດຸມ : I II III) ສຳລັບລົງເພງຕອນຈົບ

ຖ້າເຮົາສັງເກດໃຫ້ດີໆກໍຈະເຫັນວ່າ ການຈັດແຈງແລະແບ່ງໝວດຂອງ 11 ດຸມໃນກຸ່ມນີ້ ແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອບັນເລງເພງທີ່ມີພື້ນຖານປະເພດເພງແບບ 4 ທ່ອນ ຊຶ່ງເຮົາສາມາດໝຸນໃຊ້ 11 ດຸມເຫຼົ່ານີ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ :

 1. ຂຶ້ນຕົ້ນເພງດ້ວຍການເລືອກ 1 ໃນ 3 ດຸມຂອງໝວດ INTRO
 2. ນຳໃຊ້ 4 ດຸມ A B C D ຂອງໝວດ MAIN VARIATION ເພື່ອບັນເລງເພງ 4 ທ່ອນຕາມລຳດັບດັ່ງນີ້ :
  • ວັກທີ່ 1 ຫຼິ້ນດຸມ A
  • ວັກທີ່ 2 ຫຼິ້ນດຸມ B
  • ທ່ອນແຍກ ຫຼິ້ນດຸມ C
  • ວັກທີ່ 3 ກັບຄືນໄປຫຼິ້ນດຸມ B
  • ໂຊໂລດົນຕຣີ ຫຼິ້ນດຸມ D
  • ກັບໄປຫຼິ້ນທ່ອນແຍກ ດ້ວຍດຸມ C
  • ຫຼິ້ນວັກທີ່ 3 ດ້ວຍດຸມ B
 3. ລົງທ້າຍເພື່ອຈົບເພງດ້ວຍການເລືອກ 1 ໃນ 3 ດຸມຂອງໝວດ ENDING/FILL

ນີ້ຄືໂຄງສ້າງກະທັດຮັດຂອງຣະບົບ STYLE CONTROL ຂອງຄີບອດອັຕຕະໂນມັດ ຊຶ່ງສາມາດນຳໄປໝຸນໃຊ້ກັບການບັນເລງເພງໄດ້ໂດຍທົ່ວໄປ.
ຫຼັກການນຳໃຊ້ຣະບົບ STYLE CONTROL ຂອງຄີບອດດັ່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນສະດວກສະບາຍທີ່ສຸດສຳລັບຄົນທີ່ຫັດຫຼິ້ນໃໝ່ໆ ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກັບການເລືອກກົດດຸມທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສຳລັບມືຊ້າຍ ເພາະຄີບອດໄດ້ຕັ້ງຄ່າແລະກົນໄກໄວ້ໃຫ້ໂດຍອັຕຕະໂນມັດແລ້ວ. ພຽງແຕ່ພະຍາຍາມຝຶກແອບນີ້ວມື ໃນການຈັບຂອດໃຫ້ຖືກ ແລະຍ້າຍນີ້ວມືປ່ຽນຂອດໃຫ້ທັນເວລາຕາມເພງ. ອາດຈະໃຊ້ມືຂວາມາຊ່ວຍປ່ຽນສີສັນຂອງຈັງຫວະ A B C D ຂອງໝວດ MAIN VARIATION ເວລາປ່ຽນວັກຕ່າງໆຂອງເພງ ໃນຂະນະທີ່ມືຊ້າຍຍັງຕ້ອງຄວບຄຸມການຈັບຂອດຢູ່. ຫຼັກການນີ້ຈະດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ກະກຽມການຕັ້ງຄ່າບາງຢ່າງຂອງຣະບົບ ໄວ້ລ່ວງໜ້າກ່ອນຈະເລີ່ມບັນເລງ ຄື :

 1. ໃນກຸ່ມທີ່ 1 ເປີດໃຊ້ດຸມ ACMP ແລະດຸມ AUTO FILL IN
 2. ເລືອກໃຊ້ດຸມ A ຂອງໝວດ MAIN VARIATION
 3. ເປີດໃຊ້ດຸມ SYNC START ໃນກຸ່ມທີ່ 3

ການຕັ້ງຄ່າ 3 ຢ່າງນີ້ ພາໃຫ້ກົນໄກການເສື່ອມໂຍງຂອງ 3 ໝວດຂອງດຸມ STYLE CONTROL ດຳເນີນໄປໂດຍອັຕຕະໂນມັດ.

ຕົວຢ່າງ ເມື່ອເຮົາເລືອກຂຶ້ນເພງດ້ວຍ 1 ໃນ 3 ດຸມ INTRO (ຍົກເວັ້ນດຸມທີ່ 1 ຊຶ່ງມີພຽງສຽງກອງທີ່ນັບຈັງຫວະຂຶ້ນຕົ້ນເພງໃຫ້ 1 ຫຼື 2 ຫ້ອງ), ຄີບອດຈະເລີ່ມບັນເລງດົນຕຣີຊຶ່ງຖືກອັດບັນທຶກເກັບໄວ້ໃນ STYLE ແລ້ວລ່ວງໜ້າ ເຮົາກໍມີແຕ່ພຽງກົດຂອດທຳອິດຂອງເພງ (ຂອດຫຼັກຂອງເພງ). ໃນຂະນະທີ່ຄີບອດເລີ່ມຫຼິ້ນ INTRO ເພງໂດຍອັຕຕະໂນມັດ ມືຊ້າຍກໍບໍ່ຕ້ອງຈຳເປັນໄປປ່ຽນຂອດແຕ່ຢ່າງໃດ ມີແຕ່ລໍຖ້າໃຫ້ຄີບອດບັນເລງ INTRO ໃຫ້ຈົບແລ້ວ ມັນກໍຈະໂດດໄປຫຼິ້ນດຸມ A ຂອງໝວດ MAIN VARIATION ໂດຍອັຕຕະໂນມັດ ຊຶ່ງກົງກັບວັກທີ່ 1 ຂອງເພງໂດຍທົ່ວໄປ.

ອີກດ້ານນຶ່ງ ເວລາເຮົາປ່ຽນສີສັນຂອງຈັງຫວະ A B C D ຂອງໝວດ MAIN VARIATION ເພື່ອສົ່ງວັກນຶ່ງຕໍ່ໄປໃສ່ອີກວັກນຶ່ງໆຂອງເພງ ຄີບອດກໍຈະສົ່ງລູກລົວທີ່ເສື່ອມໂຍງຣະຫວ່າງວັກຕ່າງໆຂອງເພງໃຫ້ເຮົາໂດຍອັຕຕະໂນມັດ ເພາະເຮົາໄດ້ຕັ້ງຄ່າບອກບັງຄັບດ້ວຍການເປີດໃຊ້ດຸມ AUTO FILL IN ໄວ້ແລ້ວແຕ່ຕົ້ນ.

ເມື່ອຊຳນານໃນການໃຊ້ມືຊ້າຍທັງຈັບຂອດແລະປ່ຽນຂອດໄປຕາມເພງ ພ້ອມທັງກົດດຸມເພື່ອປ່ຽນສີສັນຂອງຈັງຫວະ A B C D ຂອງໝວດ MAIN VARIATION ເວລາປ່ຽນວັກນຶ່ງຕໍ່ໄປໃສ່ວັກນຶ່ງ ຂຶ້ນເພງແລະລົງເພງໃຫ້ໄດ້ນິ້ມນວນແລ້ວ ຈຶ່ງຄ່ອຍໆໄປຝຶກແອບຫຼິ້ນໂຊໂລແລະລູກສອຍດ້ວຍມືຂວາ ພ້ອມທັງການນຳໃຊ້ດຸມ BREAK ດຸມ SYNC STOP ແລະອື່ນໆ.

ຂໍໂຈະໄວ້ພຽງທໍ່ນີ້ກ່ອນ ບົດຕໍ່ໄປຈະອະທິບາຍການແກ້ບັນຫາການເສບແລະບັນເລງເພງບໍ່ຄົບຫ້ອງຫຼືມີຫ້ອງຄີກ ໂດຍການໝຸນໃຊ້ ດຸມ SYNC STOP.

Paris, 26 ຕຸລາ 2019


“ສເລີຍບັນຫາການບັນເລງເພງບໍ່ຄົບຫ້ອງຫຼືມີຫ້ອງຄີກ…”

ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ່ອ່ານ,

ມື້ນີ້ຈະມາອະທິບາຍແລະແກ້ບັນຫາການເສບແລະບັນເລງເພງບໍ່ຄົບຫ້ອງຫຼືມີຫ້ອງຄີກ ໂດຍການໝຸນໃຊ້ດຸມ SYNC STOP ຂອງຄີບອດ.

ບາງທ່ານອາດຈະງົງຫຼືບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ຄຳຖາມພຽງສັ້ນໆ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕອບແລະຂຽນບັນລະຍາຍຍືດຍາວແທ້?…
ຈຸດປຣະສົງແມ່ນຢາກໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ສົນໃຈບັນຫານີ້ ໄດ້ມີໂອກາດນຳໄປໃຊ້ເປັນຫຼັກອ້າງອີງແລະ ສຳລັບເກັບໄວ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມຕື່ມຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ສຳລັບຄວາມຄຶດສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ການແກ້ບັນຫາທຸກຢ່າງ ແມ່ນຕອ້ງເລີ່ມຕົ້ນຊອກຫາສາເຫດທີ່ມາຂອງບັນຫາ, ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າອາສັຍເຄື່ອງມືມາຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາ ແລະພະຍາຍາມຝຶກຝົນທົດລອງນຳໃຊ້ພາກປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດດັ່ງໝາຍ.

ສຳລັບບັນຫາຂອງພວກເຮົາກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ເວົ້າສະລຸບຮວມ ແມ່ນຕ້ອງ :

 1. ຮູ້ຈັກນັບຈັງຫວະຂອງເພງ
 2. ເຂົ້າໃຈຄຸນສົມບັດຂອງຄີບອດທີ່ໃຊ້ບັນເລງ
 3. ຝຶກຝົນ, ທົດລອງ ແລະນຳໃຊ້ກົນໄກຊັບຊ້ອນຂອງຄີບອດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ

ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນ 2 ບົດຂຽນຜ່ານມາ ມາຮອດໜີ້ ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ແລ້ວວ່າ ເພງທີ່ຈະບັນເລງມີຫ້ອງຄີກຊອນຢູ່ໃນບົດເພງ ແລະໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ຄີບອດມີຂອບເຂດຈຳກັດໃນການບັນເລງ ບໍ່ສາມາດລົວກອງສົ່ງຫ້ອງຄີກຈັງຫວະໄດ້ ອັນພາໃຫ້ມີບັນຫາເພງເຄີກຈັງຫວະດັ່ງຄຳຖາມທີ່ຂຽນມາແຕ່ຕົ້ນ.

ເພື່ອແກ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໝຸນໃຊ້ດຸມ SYNC STOP ຂອງຄີບອດໃນພາກສ່ວນບັງຄັບຈັງຫວະ STYLE CONTROL ເພື່ອ “ໂດດຂ້າມຫ້ອງຄີກ” ໄປຫຼິ້ນຫ້ອງເຕັມຈັງຫວະທີ່ຢູ່ຖັດໄປ.

ຄຸນສົມບັດຂອງດຸມ SYNC STOP ເວລາເປີດໃຊ້ງານແມ່ນວ່າ ໃນຄະນະທີ່ມືຊ້າຍຈັບຂອດເພງຢູ່ ຖ້າຫາກເຮົາຍົກນີ້ວມືຂຶ້ນ (ຫຼືວາງນີ້ວມືອອກຈາກແປ້ນດີດຂອງຄີບອດ) ຣະບົບຈັງຫວະອັຕຕະໂນມັດຂອງຄີບອດ ຈະຢຸດເດີນງານທັນທີ. ແລະເມື່ອໃດເຮົາກົດນີ້ວມືລົງຈັບຂອດຕໍ່ໄປ ຣະບົບຈັງຫວະອັຕຕະໂນມັດຂອງຄີບອດ ກໍຈະສືບຕໍ່ບັນເລງຕໍ່ໄປ.

ຄຸນສົມບັດຂອງດຸມ SYNC STOP ເວລາເປີດໃຊ້ງານແມ່ນມີຂໍ້ແມ້ນວ່າ ເວລາຍ້າຍນີ້ວມືເບື້ອງຊ້າຍເພື່ອປ່ຽນຂອດ ເຮົາຕ້ອງຮັກສານີ້ວມືໄວ້ນີ້ວໜຶ່ງເທິງແປ້ນດີດຂອງຄີບອດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຣະບົບຈັງຫວະເພງຂາດຖ່ວງທຳນອງ. ບັນຫາແມ່ນວ່າ ເວລາປ່ຽນຂອດທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນບາງໝວດກຸ່ມດຽວກັນ ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກນີ້ວມືຂຶ້ນທັງໝົດ ອັນຈະພາໃຫ້ມີບັນຫາເພງຂາດສະດຸດ ບໍ່ດຳເນີນໄປໄດ້ຢ່າງຮາບລື້ນ. ດັ່ງນີ້ ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກນີ້ວມືທັງໝົດເພື່ອປ່ຽນຂອດ ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມອດ ບໍ່ນຳໃຊ້ດຸມ SYNC STOP ຊົ່ວຄາວໃນຄະນະມີ່ພວມບັນເລງຢູ່. ຊຶ່ງປະເດັນສຸດທ້າຍນີ້ ແມ່ນສັບສົນແລະຫຍຸ້ງຍາກແດ່ ສຳລັບການຄວບຄຸມພາກສ່ວນ STYLE CONTROL ພ້ອມທັງການຮັກສາຈັງຫວະການເສບ ບໍ່ໃຫ້ຕົກຈັງຫວະ.

ເພື່ອຈະສາມາດຂ້າມຜ່ານອຸປສັກດັ່ງກ່າວນີ້ ເຮົາຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຝຶກແອບມືຊ້າຍໃຫ້ວ່ອງໄວ ເພື່ອຈະຄວບຄຸມທັງການຈັບຂອດເພງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະທັງຂຶ້ນໄປກົດເປີດແລະມອດການໃຊ້ງານຂອງດຸມ SYNC STOP ຊຶ່ງບາງໂອກາດແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ມືຂວາທີ່ພວມບັນເລງທຳນອງຫຼືລູກສອຍຢູ່ ເຂົ້າມາຊ່ວຍອີກ.

ສ່ວນຕົວຂ້າພະເຈົ້າເອງ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ກໍຕ້ອງໄດ້ຝຶກແອບນີ້ວມືໄລຍະນຶ່ງ ກ່ວາຈະຊຳນານແລະໄດ້ຜົນດັ່ງວ່າມາ. ເພາະຣະບົບການນຳໃຊ້ດັ່ງກ່າວ ມັນບໍ່ມີໃນຫຼັກການທິສດີຂອງດົນຕຣີແຕ່ຢ່າງໃດ ແມ້ນແຕ່ໃນຫຼັກການຫຼິ້ນຄີບອດຫຼື Piano ກໍບໍ່ປະກົດມີເຊັ່ນດຽວກັນ. ມັນເປັນພຽງການຮູ້ຈັກມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງແລະໝຸນໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີກົນໄກອັນຊັບຊ້ອນ ໃຫ້ສາມາດມາຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການ ໃນການບັນເລງເພງເວລາມີອຸປສັກຂວາງໜ້າ.

ສຳລັບເພງ “ເພາະອ້າຍນີ້ລືມນ້ອງບໍ່ລົງ” ເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້ານຳໃຊ້ດຸມ SYNC STOP ແມ່ນດັ່ງນີ້ :

Paris, 30 ຕຸລາ 2019