“ເພງລາວອະມະຕະ – ຊຸດທີ່ 01”


ສາຣະບານເພງລາວ ຊຸດທີ່ 01

(ເລີ່ມຕົ້ນເຜີຍແຜ່ ວັນທີ່ 24 ມິຖຸນາ 2016)

01 - ເໝືອນຄົນມີກັມ
02 - ສວັນແດນຮັກ
03 - ເທວີຫຼົງຟ້າ
04 - ຮັກບໍ່ລືມ
05 - ປາກ
06 - ຄັ້ງນຶ່ງທີ່ຝັ່ງເຊວັນ
07 - ດົນຈຶ່ງເຫັນ
08 - ເຊື່ອອ້າຍດີກວ່າ
09 - ເຊໂປນລຳລຶກ
10 - ໃຜມີໃຈຮັກແທ້
11 - ຢ່າຈັບປາສອງມື
12 - ຍາມຮັກຍາມຮ້າງ
13 - ຫາກແຫ່ງນັ້ນມີຈອມໃຈ
14 - ລືມນ້ອງບໍ່ລົງ
15 - ປ່ອຍອ້າຍເຖີດ
16 - ພຽງເຫັນໜ້າ
17 - ປ່ຽວໃຈ
18 - ຢາກຝາກຮັກ
19 - ຢາກພົບຄັ້ງສຸດທ້າຍ
20 - ເຫຼືອພຽງຮອຍຊໍ້າ
21 - ຄວາມຮັກຂອງນ້ອງຄົງໃຫ້ຊື້ດ້ວຍເງິນ
22 - ເພາະອ້າຍລືມນ້ອງບໍ່ລົງ
23 - ໄທດຳລຳພັນ
24 - ຊຽງຂວາງແດນງາມ
25 - ປຣະທີບແຫ່ງທັມ
26 - ຊັງຄົນຫຼາຍໃຈ
27 - ຊັງຄົນລໍ່າໄລ
28 - ສອງຝັ່ງຂອງ
29 - ຮັກເຈົ້າສຸດຫົວໃຈ (ຍິງ)
30 - ຮັກເຈົ້າສຸດຫົວໃຈ (ຊາຍ)
31 - ຢ່າຫ້າມໃຈ
32 - ທີ່ຮັກຈົ່ງລືມກັນ
33 - ຄະນຶງຫາ
34 - ຄືນນັ້ນ
35 - ໜາມຊີວິດ
36 - ອ້າຍຊົ່ວຢ່າງໃດ
37 - ຫົວໃຈຊາຍໂສດ
38 - ຫາກອ້າຍມີໃໝ່
39 - ຫາກນ້ອງມີໃໝ່
40 - ຫຼີກໄປ
41 - ເປັນມິດກັນດີກວ່າ
42 - ຮັກແອ໋ມ
43 - ຢາກຈະລອງຮັກ
44 - ໄປໃສມາ?
45 - ໄປຄ້າຍມາ!
46 - ສົ່ງສຽງເພງເຖິງເມືອງລາວ
47 - ບອກຄັ້ງສຸດທ້າຍ
48 - ສວນມອນ
49 - ເງິນ
50 - ຄົນ