“ການແຍກສຽງທຳນອງຮ້ອງຂອງເພງ ອອກຈາກເອກສານ Midi File”

ໄດ້ມີຄົນທີ່ສົນໃຈ ຂຽນມາຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າທຳການສາທິດແລະອະທິບາຍ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການ ແຍກເອົາສຽງດົນຕຣີທີ່ຫຼິ້ນສຽງ Piano ເປັນທຳນອງຮ້ອງຂອງເພງ (Melody) ອອກຈາກເອກສານ Midi File ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ເພື່ອນຳໄປອ່ານດ້ວຍຄີບອດ Yamaha PSR ເພື່ອຈະສາມາດຮ້ອງໃສ່ ແລະສາມາດປ່ຽນຣະດັບສູງຕໍ່າຂອງດົນຕຣີໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະບໍ່ມີສຽງ Piano ທີ່ຫຼິ້ນທຳນອງຮ້ອງມາຣົບກວນນັ້ນ ຈະຕ້ອງເຮັດວິທີໃດ? ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ຄອມແລະໂປຣແກຣມ Cubase ອັດເພງດັ່ງທີ່ເຫັນວິດີໂອຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າໂພສອອກຫຼືບໍ່?… ເພາະຕົນເອງກໍມີຄີບອດ Yamaha PSR ຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວິທີເຮັດ ແລະບໍ່ມີໂປຣແກຣມອັດເພງ Cubase ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄອມ…

ແປ້ນໜ້າຈໍສຳພັດຂອງຄີບອດ Yamaha PSR SX900 ແລະພາກສ່ວນສຳລັບຫຼິ້ນແລະອັດເພງເປັນຣະບົບ MIDI ແລະ AUDIO

ຄຳຕອບແມ່ນດັ່ງນີ້ :
ຖ້າພະຍາຍາມທຳການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າແລະມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຫຼັກການຂອງ ພາສາ MIDI ແລະເຄື່ອງເສບທີ່ມີຣະບົບແທດເໝາະກັບການອ່ານເອກສານ Midi File, ກໍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຜ່ານການນຳໃຊ້ຄອມແລະໂປຣແກຣມ Cubase ອັດເພງ. ພຽງແຕ່ໃຊ້ໂປຣແກຣມໃນຕົວຂອງຄີບອດ Yamaha PSR ກໍສາມາດແກ້ບັນຫານີ້ໄດ້.

ແຕ່ກ່ອນອື່ນໝົດ ແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ…
ເອກສານ Midi File ດົນຕຣີບັນເລງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນເອກສານ Midi File ມາຕຖານ Karaoke ແຕ່ແມ່ນເອກສານທີ່ໄດ້ທຳການອັດເສບດ້ວຍຄີບອດ Yamaha PSR ແບບສົດໆ ຜ່ານໂປຣແກຣມພາຍໃນຕົວຂອງຄີບອດທີ່ເອີ້ນວ່າ Midi Multi Recording ຊຶ່ງສາມາດອັດການເສບເວລາຫຼິ້ນຄີບອດ ໃສ່ໃນຄັງຄວາມຈຳຂອງເຄື່ອງ ຄ້າຍໆຄືເຄື່ອງອັດເພງ Multi Tracks ໃນຄອມທົ່ວໆໄປ.

ໜ້າຫຼັກຈໍສຳພັດຂອງຄີບອດ Yamaha PSR SX900 ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນດຸມພາກສ່ວນ MIDI Song

ຕາມຫຼັກການແລ້ວ ເອກສານ Midi File ທຸກໆຊະນິດ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເກັບບັນທຶກສຽງດົນຕຣີຫຼືສຽງຮ້ອງໄດ້ ມີແຕ່ເກັບທ່າທີ, ທ່ວງທຳນອງ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ່ເສບ ເວລາບັນເລງດ້ວຍເຄື່ອງດົນຕຣີ ທີ່ເກັບບັນທຶກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເປັນຣະຫັດໃນພາສາ MIDI ໄວ້ເປັນເອກສານອີເລັກໂທຣນິກ ຊຶ່ງສາມາດນຳໄປເປີດອ່ານດ້ວຍເຄື່ອງທີ່ມີຣະບົບຊຶ່ງເຂົ້າກັນໄດ້ ແລະສາມາດທຳການດັດແປງແກ້ໄຂທຸກສິ່ງທີ່ໄດ້ອັດບັນທຶກໄວ້ລ່ວງໜ້ານັ້ນໄດ້… ດັ່ງນັ້ນ ການທີ່ຈະດັດແປງຂໍ້ມູນໃນເອກສານ Midi File ແມ່ນຮຽກຮ້ອງຄວາມຮູ້ພື້ນຖານແລະທັກສະການໃຊ້ໂປຣແກຣມໃນການດັດແປງຫຼາຍພໍສົມຄວນ ຈຶ່ງຈະເຮັດໄດ້…

ຂ້າພະເຈົ້າຈະພະຍາຍາມສາທິດເປັນຂັ້ນຕອນແບບຫຍໍ້ໆ ປະກອບດ້ວຍພາບທີ່ຈັບມາຈາກໜ້າຈໍຂອງຄີບອດ Yamaha PSR (ຮຸ່ນ SX900) ເປັນລຳດັບແລະຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້ :

1 – ໂຫຼດເອກສານ Midi File ໃສ່ຄີບອດ
ຈາກໜ້າຈໍຫຼັກຂອງຄີບອດ ແຕະໃສ່ຊ່ອງທີ່ໝາຍວ່າ MIDI ເພື່ອເປີດໜ້າຈໍໃຫ້ເລືອກເພງ Midi File ພາຍໃນເຄື່ອງຫຼືຈາກກະແຈ USB ພາຍນອກ.

2 – ເປີດຈໍ Song Recording Menu (ມີ 2 ວິທີ)

 • ດ້ວຍການກົດໃສ່ດຸມ RECORDING ຢູ່ເທິງກໍ້າຊ້າຍໜ້າແປ້ນຂອງຄີບອດ ຫຼື
 • ການກົດໃສ່ດຸມ MENU 2 ຢູ່ເທິງກໍ້າຂວາໜ້າແປ້ນຂອງຄີບອດແລະເລືອກເອົາ Song Recording.

3 – ໜ້າຈໍ MIDI Multi Recording
ຈາກໜ້າຈໍ Song Recording Menu, ແຕະໃສ່ຊ່ອງທີ່ມີຄຳວ່າ Multi Recording ເພື່ອເປີດຈໍ MIDI Multi Recording ອອກມາ.

 • ຈາກໜ້າຈໍ MIDI Multi Recording, ແຕະໃສ່ຊ່ອງທີ່ມີຄຳວ່າ StepEdit ເພື່ອເຂົ້າໄປພາຍໃນໜ້າຣະຫັດ MIDI ຂອງບົດເພງ. ໂດຍປົກກະຕິ ໜ້າຈໍນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຣະຫັດ MIDI ກັບຄ່າຕ່າງໆຂອງ Track Midi Chanel 1 ອອກມາ ພ້ອມດ້ວຍລາຍລະອຽດ ທີ່ແບ່ງເປັນຊ່ອງລວງຂວາງ ແລະດຸມຕ່າງໆສຳລັບດັດແປງຣະຫັດເຫຼົ່ານີ້.

4 – ອ່ານເພງ Midi File ໃນຄີບອດຜ່ານຈໍ MIDI Multi Recording
ການອ່ານເພງ Midi File ຜ່ານຈໍ MIDI Multi Recording ມີ 2 ກໍຣະນີ​ :

 • ອ່ານເພື່ອຟັງວ່າບົດເພງ ໄດ້ຖືກຫຼິ້ນດ້ວຍເຄື່ອງເສບຈັກຢ່າງ ແລະຊະນິດໃດແດ່
 • ເພື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໂຄງຮ່າງຂອງບົດເພງ ວ່າມີຈັກວັກຈັກທ່ອນ ແຕ່ລະວັກຕອນນອນຢູ່ບ່ອນໃດຂອງເພງ ແລະມີການປ່ຽນເຄື່ອງເສບເວລາໃດແດ່…

ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ມາລົງພາກປະຕິບັດດັ່ງນີ້ :

 • ຈາກໜ້າຈໍ MIDI Multi Recording, ແຕະໃສ່ດຸມ “ອ່ານ/ໂຈະ” (Play/Pause) ຢູ່ທາງກໍ້າຂວາມື, ບົດເພງ Midi File ຈະເລີ່ມຫຼິ້ນແຕ່ຕົ້ນບົດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຍິນ ແລະຣະຫັດ MIDI ຕ່າງໆເທິງໜ້າຈໍກໍຈະເຄື່ອນຍ້າຍຈາກດ້ານເທິງລົງລຸ່ມ ຕາມລຳດັບຄວາມໄວຊ້າຂອງເພງທີ່ບັນທຶກໄວ້…
 • ເມື່ອເພງຫຼິ້ນທ່ອນຂຶ້ນຕົ້ນເພງຈົບ ແລະພວມຫຼິ້ນຕໍ່ເຂົ້າວັກທີ 1 ຂອງເພງ, ເຄື່ອງເສບທ່ອນຂຶ້ນຕົ້ນເພງ ຈະປ່ຽນມາເປັນສຽງ Piano ເພື່ອຫຼິ້ນທຳນອງຮ້ອງຂອງເພງ. ເວລານັ້ນ ໃຫ້ແຕະໃສ່ດຸມ “ອ່ານ/ໂຈະ” (Play/Pause) ອີກນຶ່ງຄັ້ງເພື່ອໂຈະການອ່ານບົດເພງ Midi File ໄວ້ຊົ່ວຄາວ.
 • ໃຊ້ດຸມ “ລູກສອນ4ທິດ-ເທິງລຸ່ມ” ເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍຂຶ້ນລົງແລະຊອກຫາໂຕໂນຕທຳອິດຂອງສຽງ Piano ທີ່ຫຼິ້ນທຳນອງຮ້ອງວັກທຳອິດຂອງເພງ.
 • ແຕະໃສ່ດຸມ Insert ເພື່ອຊອນແນບຣະຫັດ MIDI ໃໝ່ໃສ່ຕຳແໜ່ງທີ່ເພງໂຈະຢຸດຊົ່ວຄາວໄວ້. ໂດຍປົກກະຕິ ຖ້າເຮົາເຄື່ອນຍ້າຍການອ່ານຂອງເພງດ້ວຍດຸມ “ລູກສອນ4ທິດ” ແລະໂຈະຢຸດຊົ່ວຄາວໄວ້ທີ່ໂຕໂນຕໂຕໃດນຶ່ງ, ເມື່ອຊອນແນບຣະຫັດ MIDI ໃໝ່ໃສ່ຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວ ໂປຣແກຣມຈະເລືອກໃຊ້ຣະຫັດໂຕໂນຕທີ່ໄດ້ໂຈະຢຸດໄວ້.
 • ໃຊ້ດຸມ “ລູກສອນ4ທິດ-ຊ້າຍຂວາ” ເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍໄປຕຳແໜ່ງ Note (ຫຼືອື່ນໆ) ແລ້ວໃຊ້ດຸມ DEC/INC ຫຼືດຸມວົງກົມ ALPHA DIAL ເພື່ອປ່ຽນຣະຫັດໃຫ້ເປັນ Ctrl. ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ສືບຕໍ່ຍ້າຍໄປແຖວທີ່ມີຄ່າເປັນໂຕເລກ ຊຶ່ງຢູ່ຖັດໄປເບື້ອງຂວາຂອງຣະຫັດ Ctrl ແລ້ວທຳການປ່ຽນຄ່າໃຫ້ເປັນເລກ 7. ຮອດຈຸດນີ້ ເຮົາຈະເຫັນວ່າຄ່າຣະຫັດແຖວສຸດທ້າຍທາງກໍ້າຂວາ ຈະໝາຍວ່າ Volume ເຊິ່ງບົ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນຣະຫັດ MIDI ທີ່ມີໜ້າທີ່ບັງຄັບແລະຄວບຄຸມຄວາມຄ່ອຍແຮງຂອງເຄື່ອງເສບທີ່ໃຊ້ຫຼິ້ນທຳນອງຮ້ອງຂອງເພງ ໃນຊ່ວງນີ້ແມ່ນສຽງ Piano ນັ້ນເອງ.

ໂດຍປົກກະຕິ ເມື່ອຣະຫັດ Ctrl ເບີ 7 ໄດ້ຖືກຊອນໃສ່ດັ່ງນີ້, ຄ່າຂອງ Volume ຂອງມັນ ຈະແມ່ນ 0 ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ “ມອດສຽງ” ຂອງເຄື່ອງເສບໃນເວລານີ້ ແລະໃນຊ່ວງນີ້ລົງ (ສຽງ Piano) ບໍ່ໃຫ້ມີສຽງດັງອີກຕໍ່ໄປ.

5 – ສືບຕໍ່ຊອກຫາໂນຕທຳອິດຂອງວັກທີ່ເພງທຳການເສບດົນຕຣີ (Solo) ຫຼັງຈາກຫຼິ້ນສຸດເພງ ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປຈະແມ່ນກັບມາຫຼິ້ນທ່ອນແຍກຂອງເພງ (Refrain). ມາຮອດຈຸດນີ້ ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນເວລາ Midi File ຫຼິ້ນໄປສຸດເພງແລ້ວມີການປ່ຽນສຽງ Piano ເປັນສຽງອື່ນໆ ເພື່ອຫຼິ້ນທ່ອນ (Solo), ຣະຫັດ Volume ຈະເດັ້ງຄືນໃຫ້ມີສຽງເອງ. ລື້ມຄືນພາກປະຕິບັດຜ່ານມາ ໃນການຊອນແນບຣະຫັດ MIDI ໃໝ່ໃສ່ຕຳແໜ່ງກ່ອນໜ້າໂຕໂນຕທຳອິດຂອງວັກລື້ມຄືນພາຍຫຼັງ Solo. ປ່ຽນຣະຫັດຄ່າຂອງ Ctrl 7 ໃຫ້ເປັນ 0 ເພື່ອມອດສຽງ Piano ທີ່ຫຼິ້ນທຳນອງເພງ.

6 – ທຳການລົງບັນທຶກເກັບເອກສານ Midi File ເປັນຊື່ໃໝ່ (Save File) ດ້ວຍການເພິ່ມຄຳວ່າ Playback ຫຼືອື່ນໆ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຫຼົງກັບເອກສານ Midi File ຕົ້ນສະບັບເຊິ່ງມີສຽງ Piano ຫຼິ້ນທຳນອງຮ້ອງຂອງເພງ.

7 – ເພື່ອກວດສອບຄືນວ່າ ການດັດແປງຣະຫັດ MIDI ກ່ຽວກັບ Volume ສຽງຂອງເຄື່ອງເສບທີ່ຫຼິ້ນສຽງທຳນອງຮ້ອງ (Melody) ຜ່ານພົ້ນໄປດ້ວຍດີ, ເຮົາສາມາດເປີດອ່ານ Midi File ຄືນໃໝ່ແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນເພື່ອຟັງເບິ່ງວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເປັນໄປຕາມທີ່ມຸ່ງຫວັງ.

 • ກົດດຸມ EXIT ຫຼາຍໆຄັ້ງເພື່ອຄືນອອກມາໜ້າຈໍຫຼັກຂອງຄີບອດ
 • ກົດດຸມ MIXER/EQ ຢູ່ກໍ້າຊ້າຍດ້ານລຸ່ມຂອງຈໍຫຼັກເພື່ອເປີດຈໍ Mixer ອອກມາ
 • ແຕະໃສ່ຊ່ອງທີ່ມີຄຳວ່າ Song ເພື່ອເປີດຈໍທີ່ສະແດງຮູບຮວມຂອງເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ຄວບຄຸມເພງ ຄ້າຍໆຄືແປ້ນ Mixer 16 Tracks ທົ່ວໄປ ເຊິ່ງຖືກແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກສ່ວນ (ສອງໜ້າ) ຍ້ອນຄວາມນ້ອຍແລະແຄບຂອງຈໍຄີບອດ.
 • ໃນຈໍທຳອິດນີ້ ໃຫ້ສັງເກດດຸມທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄ່າຂອງ Volume ຂອງຊ່ອງທີ 1 (Track 1) ເວລາເລີ່ມຕົ້ນເພງ.
 • ກົດດຸມ “ອ່ານ” (Play/Pause) Midi File ຢູ່ນອກຈໍ ດ້ານເທິງກໍ້າຊ້າຍທີ່ມີໝາຍວ່າ MIDI ໃນແຖວ PLAYER ດ້ານລຸ່ມຄຳວ່າ SONG.

ເພງ Midi File ຈະທຳການຫຼິ້ນໄປຕາມປົກກະຕິ. ພາຍໃນຈໍ Mixer ໃນຂະນະທີ່ເພງຫຼິ້ນໄປ ຈຸດສີຂຽວ (Led) ໃນແຕ່ລະ Track ຈະກະພິບຮຸ່ງແລະມອດຕາມສຽງເຄື່ອງເສບທີ່ອັດໄວ້.

 • ເມື່ອຮອດທ່ອນທີ່ສຽງ Piano ຈະຫຼິ້ນທຳນອງ Melody ຂອງເພງ, ປຸ່ມ Volume ຂອງ Track ເບີ 1 ຈະລົດລົງມາຢູ່ຕຳແນ່ງ 0 ແລະສຽງ Piano ດັ່ງກ່າວຈະມອດສຽງໂດຍອັຕຕະໂນມັຕ.

ເມື່ອຮອດທ່ອນ Solo ກາງເພງ, ປຸ່ມ Volume ຂອງ Track ເບີ 1 ຈະເດັ້ງຄືນຂຶ້ນມາຣະດັບທີ່ໄດ້ອັດບັນທຶກໄວ້ໂດຍອັຕຕະໂນມັຕ ໃຫ້ໄດ້ຍິນສຽງຕາມປົກກະຕິ.

ການເປີດອ່ານເພງ Midi File ແລະນຳໃຊ້ດຸມຣະບົບ Transpose ທີ່ຢູ່ທາງນອກຈໍສຳພັດເພື່ອປ່ຽນຣະດັບສຽງຂອງເພງ…

ການເປີດເພງ Midi File ແລະນຳໃຊ້ຣະບົບ Transpose ເພື່ອປ່ຽນຣະດັບສຽງຂອງເພງ...
ໝາຍເຫດ : ດຸມ Transpose ນີ້ຈະໃຊ້ງານໄດ້ສະເພາະເພງເປັນ Midi File ເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ສາມາດບັງຄັບຣະດັບສຽງເພງທີ່ເປັນ Audio (Wav ຫຼື MP3).

ໝາຍເຫດ : ດຸມ Transpose ທີ່ຢູ່ທາງນອກຈໍສຳພັດນີ້ ຈະໃຊ້ງານໄດ້ສະເພາະເພງເປັນ Midi File ເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ສາມາດບັງຄັບຣະດັບສຽງເພງທີ່ເປັນ Audio (Wav ຫຼື MP3).
ເພື່ອທຳການຜັນປ່ຽນຣະດັບສຽງສູງຕໍ່າຂອງເອກສານເພງທີ່ເປັນຣະບົບ Audio ແມ່ນຕ້ອງເຂົ້າໄປໃນຈໍ PLAYER SONG ທີ່ມີດຸມສຳລັບຄວບຄຸມສຽງໄດ້ຫຼາຍໆຊະນິດ ຕົວຢ່າງ : ປ່ຽນຣະດັບສູງຕໍ່າ, ເລັ່ງຄວາມໄວຊ້າຂອງຈັງຫວະເພງ, ຕອງສຽງຄົນຮ້ອງອອກ,​ ອ່ານລື້ມຄືນຣະຫວ່າງສອງຈຸດ… ແຕ່ການຄວບຄຸມສຽງ Audio ໃນທີ່ນີ້ ແມ່ນສະເພາະເວລາອ່ານຫຼິ້ນເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ສາມາດອັດເກັບຄືນເປັນເອກສານໃໝ່ໄດ້.

ເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມຄ່ອຍແຮງຂອງສຽງເພງຣະບົບ Audio, ໃຫ້ແຕະໃສ່ດຸມ Menu ຢູ່ກໍ້າຂວາດ້ານເທິງຂອງໜ້າຈໍ ເພື່ອເປີດຈໍ Mixer ຮວມອອກມາແລ້ວ ທຳການປ່ຽນຄ່າ Volume ຂອງຊ່ອງ Audio ຕາມຄວາມປະສົງ.

ເພື່ອກັບຄືນໄປໜ້າຈໍ ຄວບຄຸມການອ່ານ (PLAYER SONG), ແຕະໃສ່ດຸມກາກະບາດທີ່ຢູ່ກໍ້າຂວາດ້ານເທິງຂອງໜ້າຈໍ.

(ກະຣຸນາຕິດຕາມໃນບົດຕໍ່ໆໄປ…)

Paris, 28 ມົກກະຣາ 2024