“Tempo ຫຼືຈັງຫວະຂອງດົນຕຣີແມ່ນຫຍັງ?…”

ມີຄົນສົນໃຈໄດ້ຂຽນມາຖາມວ່າ : ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອອະທິບາຍແດ່ວ່າ Tempo 114 ກັບ 76 ນີ້ໄລ່ບວກລົບຄູນຫານຈັ່ງໃດ?…

ໂດຍສັງເຂບ ຄຳວ່າ Tempo ໃນຫຼັກການດົນຕຣີ ໝາຍເຖິງການຣະບຸ ຄ່າທີ່ເປັນຫົວໜ່ວຍຫຼັກ ໃນການວັດແທກ ແລະບົ່ງບອກຄວາມໄວຊ້າ ອັນປະກອບເປັນຈັງຫວະຂອງບົດເພງບົດນຶ່ງ…
ຍິ່ງຄ່າຂອງ Tempo ຍິ່ງສູງ, ຈັງຫວະຂອງເພງ ກໍຍິ່ງໄວ ແລະເມື່ອ Tempo ມີຄ່າໜ້ອຍ ກໍໝາຍເຖິງຈັງຫວະເພງທີ່ຊ້າ.
ຕົວຢ່າງ :
Temp : 120 (ຈັງຫວະ Cha Cha Cha)
Temp : 60 (ຈັງຫວະ Slow)

ຄຳວ່າ Tempo ມີຕົ້ນກຳເນີດມາເມື່ອມະນຸດ ສາມາດປະດິດສ້າງເຄື່ອງກົນໄກ ທີ່ສາມາດວັດແທກຈັງຫວະ ຫຼືຖ່ວງທຳນອງຂອງດົນຕຣີໄດ້ ໃນຕົ້ນສະຕະວັດທີ 18 ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ Metronome. ເພາະວ່າ ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ຖ່ວງທຳນອງຂອງດົນຕຣີ ຫຼືຄວາມໄວຊ້າຂອງບົດເພງ ແມ່ນຖືກບົ່ງບອກແລະກຳນົດໄວ້ດ້ວຍຄຳສັບ ໃນພາສາອິຕາລີ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມຊັດເຈນແລະແນ່ນອນໃນການເສບດ້ວຍເຄື່ອງດົນຕຣີ.
ຕົວຢ່າງ :
Moderato (ຊ້າປານກາງ)
Allegro (ໄວພໍດີ)
Vivace (ໄວທີ່ສຸດ)
Lento (ຊ້າພໍປານກາງ)
Largo (ຊ້າແທ້ໆ)
ຍ້ອນຄຳສັບທີ່ວ່າ : ປານກາງ, ພໍດີ, ທີ່ສຸດ, ແທ້ໆ… ບໍ່ມີຄ່າທີ່ແນ່ນອນຢ່າງຕາຍໂຕ ເພາະເວລາເສບບັນເລງເພງໃນສມັຍກ່ອນ ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂື້ນກັບ ຫົວໜ້າວົງ (Chef Orchestre) ເປັນຜູ່ນຳພາ ໂດຍການໃຊ້ໄມ້ນ້ອຍໆທ່ອນນຶ່ງກັບລີລາຂອງມື ໃນການໃຫ້ສັນຍານແລະບັງຄັບນັກເສບທີ່ເປັນວົງ.

ເຄື່ອງມືຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ Metronome ໄດ້ຖືກປະດິດສ້າງຂຶ້ນມາ ເພື່ອກຳນົດຫົວໜ່ວຍຂອງຈັງຫວະດົນຕຣີ ໂດຍການບົ່ງບອກຄ່າຄວາມໄວຊ້າຂອງເພງ ເປັນຕົວເລກ ໂດຍໃຊ້ຄ່າວັດແທກພື້ນຖານເປັນ ຖ່ວງທຳນອງຈຳນວນການເຄາະຈັງຫວະໃນຊ່ວງເວລາ ນຶ່ງນາທີໂມງ (Beat per Minute).
ຕົວຢ່າງ :
Temp : 120 (ໝາຍຄວາມວ່າ ເຄາະຈັງຫວະໃຫ້ໄດ້ 120 ຄັ້ງຕໍ່ 1 ນາທີ)
Temp : 60 (ໝາຍຄວາມວ່າ ເຄາະຈັງຫວະໃຫ້ໄດ້ 60 ຄັ້ງຕໍ່ 1 ນາທີ)

(ກະຣຸນາຕິດຕາມໃນບົດຕໍ່ໆໄປ…)

Paris, 05 ພຶສະຈິກາ 2023