“Midifile ກັບ Karaoke ຄືກັນບໍ່?”

ມີບາງຄົນຍັງເຂົ້າໃຈຜິດຄິດວ່າ ຣະບົບ Midifile ແມ່ນຄືກັນກັບຣະບົບ Karaoké ເພາະເຮົາສາມາດ ເປີດປິດຫຼືຂຶ້ນລົງຣະດັບສຽງດົນຕຣີບາງຢ່າງໄດ້ ເພື່ອທຳການຮ້ອງ ຫຼືຫຼິ້ນດົນຕຣີເປັນທຳນອງໄປນຳ ແຕ່ຄວາມຈິງມັນແຕກຕ່າງກັນ.

ກ່ອນອື່ນ ມາເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງຣະຫວ່າງ MIDI ແລະ AUDIO ເສັຽກ່ອນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນເຄື່ອງດົນຕຣີໄຟຟ້າທີ່ຮ້ອງກັນວ່າ Keyboard Arranger ທັງສອງຄຸນນະສົມບັດດັ່ງກ່າວນີ້ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນໃຊ້ສຳລັບປະດິດແລະປະກອບສຽງດົນຕຣີໃຫ້ເປັນເພງ.

1) AUDIO ໝາຍເຖິງ ຣະບົບຂອງສຽງ
“ສຽງ” ແປວ່າທຸກໆສິ່ງ ທີ່ເຮົາສາມາດໄດ້ຍິນດ້ວຍຫູ ແລະສາມາດເກັບບັນທຶກຫຼືອັດເປັນສຳເນົາໄວ້ໄດ້ ຊຶ່ງເມື່ອອັດໄດ້ ມັນກໍກາຍເປັນຣະບົບ Audio File. ທຳອິດແມ່ນເປັນ Tape ຫຼື Cassette ຕໍ່ມາກໍຈະເຣີນຂຶ້ນ ປ່ຽນມາເປັນ CD ແລ້ວກໍໄດ້ວິວັທນາການມາເປັນ MP3 (ຢ່າຫຼົງກັນກັບ MP2 ຫຼື MP4 ຊຶ່ງແມ່ນຣະບົບຂອງ Video). ເພງທີ່ເປັນຣະບົບ MP3 ມີແຕ່ຟັງໄດ້ ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມການປ່ຽນສຽງເຄື່ອງເສບຄືສຳເນົາ Karaoké ຫຼື Midifile ໄດ້.

2) MIDI File ຫຼື Midifile ໝາຍເຖິງ ເອກະສານ Midi ຊຶ່ງຫຍໍ້ມາຈາກ Musical Instrument Digital Interface ແປວ່າ ຣະບົບສື່ສານຂອງເຄື່ອງດົນຕຣີດິຈິຕອນ. Midifile ບໍ່ສາມາດເກັບສຽງໄວ້ໄດ້ຄື ຣະບົບ MP3 ຍົກຕົວຢ່າງ ເຮົາບໍ່ສາມາດອັດສຽງຮ້ອງຫຼືສຽງເວົ້າ ໃສ່ໃນ Midifile. ແຕ່ທັງສອງຣະບົບ ໄດ້ຖືກນຳມາໃຊ້ງານໃນການປະດິດແລະກະຈາຍສຽງເພງ ສຳລັບເຄື່ອງດົນຕຣີດິຈິຕອນໂດຍສະເພາະ ແມ່ນທັງໃນ Computer ແລະ Internet.

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ Midifile ປຽບດັ່ງເອກະສານທີ່ເກັບໂນຕດົນຕຣີໄວ້ (ແຕ່ບໍ່ສາມາດເກັບສຽງຮ້ອງຫຼືສຽງຂອງເຄື່ອງບັນເລງໃສ່ໄວ້ນຳໄດ້) ຄ້າຍຄືຮູບພາບ ທີ່ຖືກຖ່າຍແລະເກັບໄວ້ໃນກ້ອງຖ່າຍ ແຕ່ບໍ່ທັນໄດ້ຂຍາຍຫຼືພິມອອກໃສ່ເຈັ້ຽໃຫ້ເຫັນດ້ວຍຕາ. ໝາຍຄວາມວ່າ ເພງທີ່ເປັນຣະບົບ Midifile ຈະບໍ່ມີສຽງອັນໃດທັງໝົດ ມັນເປັນພຽງເອກະສານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຣະຫັດຂອງໂນຕດົນຕຣີ ຊຶ່ງຜູ່ສ້າງຫຼືນັກດົນຕຣີ ໄດ້ອັດບັນທຶກລີລາການບັນເລງເພງໄວ້ ໂດຍການໃຊ້ເຄື່ອງດົນຕຣີດິຈິຕອນ ແລະເຄື່ອງບັນທຶກຣະບົບ MIDI ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ MIDI Sequencer ຄ້າຍໆຄືເຄື່ອງອັດສຽງ Multi Tracks.

ເມື່ອເຮົາເປີດເພງ Midifile ດ້ວຍເຄື່ອງດົນຕຣີດິຈິຕອນ ທີ່ເຂົ້າໃຈພາສາ MIDI, ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຍິນສຽງດົນຕຣີທີ່ຜູ່ອັດໄດ້ບັນທຶກໄວ້ນັ້ນ ດັງອອກມາເປັນເພງ.

ເວົ້າມາຮອດນີ້ ເຮົາພໍຈະເຂົ້າໃຈແດ່ແລ້ວວ່າ MIDI ແມ່ນພາສາຣະຫັດລັບຊະນິດນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຖືກປະດິດຂຶ້ນມາ ເພື່ອເປັນພາສາສື່ສານ ຣະຫວ່າງເຄື່ອງດິຈິຕອນ MIDI ດ້ວຍກັນ ຈະແມ່ນ Keyboard, Synthesizer, Computer ຫຼືອື່ນໆ ຜູ່ທີ່ເຂົ້າໃຈພາສານີ້ ກໍຈະສາມາດສື່ສານແລກປ່ຽນ ສຽງດົນຕຣີແລະບົດເພງກັນໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, Keyboard MIDI ຈຶ່ງສາມາດບັນທຶກໂນຕເພງໃສ່ໃນ MIDI Sequencer ໄດ້ ແລະເມື່ອເວລາເຮົາເປີດອ່ານເພງດັ່ງກ່າວ, ບັນດາໂນຕທີ່ຖືກອັດບັນທຶກໄວ້ ຈະໄດ້ຮັບການອ່ານແລະຫຼິ້ນ ໂດຍສຽງຂອງເຄື່ອງດົນຕຣີນາໆຊະນິດ ຊຶ່ງສຽງຂອງເຄື່ອງດົນຕຣີເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຖືກເກັບໄວ້ໃນຕົວຂອງ Keyboard MIDI ນັ້ນເອງ.

ມາຮອດນີ້ ຫຼາຍຄົນອາດຈະຕັ້ງຄຳຖາມໃໝ່ວ່າ Midifile ພ້ອມທັງຣະບົບ MIDI ອັນເປັນພາສາອັນສັບສົນປົນເລຂອງມັນທັງເໝິດ ແມ່ນເພື່ອຫຼິ້ນສຽງດົນຕຣີແລະສຽງເພງ ຄ້າຍຄືກັນກັບຣະບົບ MP3 ແລ້ວເປັນຫຍັງບໍ່ພາກັນອັດສຽງທັງໝົດເປັນຣະບົບ MP3 ໃຫ້ມັນແລ້ວຊະ?

  • ເຫດຜົນທີ່ນຶ່ງແມ່ນ ເອກະສານ MIDI ມີນໍ້າໜັກເບົາກວ່າຣະບົບ MP3 ຫຼາຍຮ້ອຍເທົ່າ ພາໃຫ້ການສົ່ງ ການຮັບຂໍ້ມູນ ແລະການແລກປ່ຽນສື່ສານມີຄວາມສະດວກສະບາຍກວ່າ.
  • ເຫດຜົນທີ່ສອງ ແລະທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດນັ້ນກໍຄື ໂນຕດົນຕຣີທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນ Midifile ສາມາດມີການດັດແປງແກ້ໄຂໄດ້ຕາມໃຈຜູ່ໃຊ້ ຊຶ່ງເຮົາຈະບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ກັບຣະບົບ MP3.
  • ເຫດຜົນທີ່ສາມ ພາສາ MIDI ຍັງສາມາດໃຊ້ງານໃນການ ຈັດແຈງແລະຮຽບຮຽງຣະດັບສຽງດົນຕຣີຂອງເພງ (Mixage) ປ່ຽນເຄື່ອງດົນຕຣີທີ່ຫຼິ້ນສຽງໃດສຽງນຶ່ງເປັນສຽງໃໝ່ໄດ້ຕາມໃຈ ຕລອດຮອດການຕື່ມແຕ້ມ Effets ຫຼືມອດເຄື່ອງດົນຕຣີຊະນິດໃດຊະນິດນຶ່ງ ບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຍິນຊົ່ວຄາວຫຼຶຖາວອນ ກໍໄດ້ແລ້ວແຕ່ໃຈມັກ.

ນອກຈາກນີ້ພາສາ MIDI ຍັງສາມາດຄວບຄຸມແລະບັງຄັບຮອດ ຣະບົບແສງໄຟເທິງເວທີໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ພາສາ MIDI ໄດ້ຖືກປະດິດຄິດຄົ້ນຂຶ້ນໃນຕົ້ນປີ ຄ.ສ. 1980 ແລະໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກຫຼາຍໆຍີ່ຫໍ້ດົນຕຣີດີຈິຕອນທົ່ວໂລກ ມີການວິວັທການແລະກ້າວໜ້າ ຈົນກາຍເປັນຣະບົບພາສາມາຕຖານສາກົນຂອງດົນຕຣີການໄປໂດຍສິ້ນເຊີງ.

ທຸກມື້ນີ້ ຈະບໍ່ມີເຄື່ອງດົນຕຣີດີຈິຕອນຊະນິດໃດ ທີ່ບໍ່ມີຣະບົບ MIDI ໂດຍສະເພາະ Keyboards. ການຮຽນຮູ້ພາສາ MIDI ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບຜູ່ທີ່ຫັດຫຼິ້ນ Keyboards ແລະສແວງຢາກມີຄວາມກ້າວໜ້າ ຄຽງຄູ່ກັບການສຶກສາພາສາໂນຕສາກົນໄປພ້ອມ.

Paris, 18 ມົກກະຣາ 2017