”ການດັດແປງຫຼືປັບປ່ຽນສຽງຂອງເພງໃນຣະບົບ Audio File”

ໝາຍເຫດ : ເອກສານເພງໃນຣະບົບ Audio (Wav ຫຼື MP3…) ສາມາດນຳມາອ່ານຫຼິ້ນສົດໆດ້ວຍຄີບອດ Yamaha PSR SX900. ພ້ອມທັງສາມາດທຳການຄວບຄຸມປັບປ່ຽນຣະດັບສຽງສູງຕໍ່າ (Pitch Shift) ຄວາມໄວຊ້າຂອງບົດເພງ (T. Stretch) ຕລອດຮອດການ “ຕອງ” (V.Cancel) ສຽງຄົນຮ້ອງຕົ້ນສະບັບອອກແບບຊົ່ວຄາວໄດ້.
ສຳລັບກະທູ້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະພະຍາຍາມສາທິດແລະອະທິບາຍ ປະກອບດ້ວຍພາບທີ່ຈັບມາຈາກໜ້າຈໍຂອງຄີບອດ Yamaha ກະທູ້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະສາທິດແລະອະທິບາຍເປັນລຳດັບຂອງການເປີດເພງຣະບົບ Audio ອອກມາຫຼິ້ນໃນຄີບອດ ແລະເຂົ້າໄປດັດແປງ ຫຼືປັບປ່ຽນສຽງບົດເພງເປັນຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້ :

1 – ໂຫຼດເອກສານ Audio File ໃສ່ຄີບອດ
ຈາກໜ້າຈໍຫຼັກຂອງຄີບອດ ແຕະໃສ່ຊ່ອງທີ່ໝາຍວ່າ Audio ເພື່ອເປີດໜ້າຈໍໃຫ້ເລືອກເພງ Audio File ພາຍໃນເຄື່ອງຫຼືຈາກກະແຈ USB ພາຍນອກ.

2 – ເປີດຈໍ Song Player

ຈາກໜ້າຈໍຫຼັກຂອງຄີບອດ ກົດໃສ່ດຸມ PLAYER ດ້ານເທິງທາງກໍ້າຊ້າຍຈໍສຳພັດ ເບື້ອງລຸ່ມຄຳວ່າ SONG. ໜ້າຈໍ Song Player ທີ່ປາກົດອອກມາ ຈະແບ່ງເປັນ 2 ພາກສ່ວນ :

  • ເບື້ອງຊ້າຍ ແມ່ນພາກສ່ວນສຳລັບເພງ ໃນຣະບົບ MIDI File
  • ເບື້ອງຂວາ ແມ່ນພາກສ່ວນສຳລັບເພງ ໃນຣະບົບ Audio File

3 – ດຸມ “ຕອງ” ສຽງຄົນຮ້ອງ (Vocal Cancel)
ຈາກໜ້າຈໍ Song Audio Player, ແຕະໃສ່ຊ່ອງທີ່ມີຄຳວ່າ V.Cancel ເພື່ອ “ຕອງ” ສຽງຄົນຮ້ອງໃນເພງອອກ. ດຸມນີ້ມີປໂຍດສຳລັບການເປີດເພງທີ່ມີສຽງຄົນຮ້ອງ ເພື່ອຕັດສຽງຮ້ອງອອກ ແລະຫຼິ້ນສຽງເຄື່ອງເສບອື່ນໆໃນຄີບອດແທນສຽງນັກຮ້ອງ, ຫຼືປັກສຽບໄມແລ້ວ ຮ້ອງໃສ່ແທນທຳນອງຮ້ອງເດີມ ຄ້າຍຄືກັບການຮ້ອງເພງໃສ່ແຜ່ນ Karaoke.

4 – ດຸມ “ປ່ຽນ” ຣະດັບສຽງສຸງຕໍ່າຂອງເພງ (Pitch Shift)
ຈາກໜ້າຈໍ Song Audio Player, ແຕະໃສ່ຊ່ອງທີ່ມີຄຳວ່າ Pitch Shift ຈະປາກົດມີດຸມ ລູກສອນຊ້າຍຂວາ ອອກມາໃຫ້ສາມາດ ເພີ່ມຫຼືລົດຣະດັບສຽງຂອງເພງ ທີລະເຄິ່ງສຽງ (1/2 Tone). ເໝາະສຳລັບປ່ຽນຣະດັບສຽງຂອງເພງ ເພື່ອສາມາດຮ້ອງຕາມໄດ້ ຖ້າສຽງນັກຮ້ອງຕົ້ນສະບັບ ຫາກສູງເກີນໄປສຳລັບສຳນຽງຜູ່ຈະຫັດຮ້ອງຕາມ.​ ຫຼືໃນກໍຣະນີ ທີ່ເຮົາຢາກຝຶກຫຼິ້ນທຳນອງເພງດ້ວຍສຽງດົນຕຣີເຄື່ອງອື່ນຂອງຄີບອດຕາມເພງ ແຕ່ບໍ່ທັນຊຳນານທຸກໆຣະດັບສຽງ ທຸກໆຣະດັບຂອດເພງ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ…

5 – ດຸມ “ປ່ຽນ” ຣະດັບຄວາມໄວຊ້າຂອງເພງ (Time Stretch)

ຈາກໜ້າຈໍ Song Audio Player, ແຕະໃສ່ຊ່ອງທີ່ມີຄຳວ່າ T.Stretch ຈະປາກົດມີດຸມ ລູກສອນຊ້າຍຂວາ ອອກມາໃຫ້ສາມາດ ເພີ່ມຫຼືລົດຣະດັບສຽງຂອງເພງ ທີລະເປີເຊັນ (%). ເໝາະສຳລັບປ່ຽນຣະດັບຄວາມໄວຊ້າຂອງເພງ ເພື່ອສາມາດຝຶກຮ້ອງຕາມໄດ້ ຖ້າເພງຕົ້ນສະບັບ ຫາກມີຈັງຫວະທີ່ໄວເກີນໄປສຳລັບສຳນຽງຜູ່ຈະຫັດຮ້ອງໃໝ່.​ ຫຼືໃນກໍຣະນີ ທີ່ເຮົາຢາກຝຶກຫຼິ້ນທຳນອງເພງດ້ວຍສຽງດົນຕຣີເຄື່ອງອື່ນຂອງຄີບອດຕາມເພງ ແຕ່ນີ້ວມືການເສບບັນເລງເທິງຄີບອດ ຍັງບໍ່ທັນຊຳນານດີ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ…

6 – ດຸມ “ລື້ມຄືນ” ຫຼືທວນຄືນຣະຫວ່າງສອງຈຸດຂອງເພງ (A-B Repeat)
ດຸມນີ້ ມີໜ້າທີ່ໃນການກຳນົດ 2 ຈຸດເພື່ອສາມາດທຳການອ່ານລື້ມຄືນບົດເພງໃນທ່ອນທີ່ໄດ້ໝາຍໄວ້ ຣະຫວ່າງ 2 ຈຸດດັ່ງກ່າວ.
– ເປີດຫຼິ້ນເພງ Audio ດ້ວຍການແຕະໃສ່ດຸມ “ອ່ານ/ໂຈະ” (Play/Pause), ເມື່ອເພງຫຼິ້ນໄປຮອດຈຸດທີ່ຢາກຫວນກັບຄືນ ແຕະຄັ້ງທຳອິດໃສ່ດຸມ A ໃຫ້ຮຸ່ງຂຶ້ນເພື່ອເປັນການກຳນົດຈຸດຫວນຄືນ. ເພງຈະສືບຕໍ່ຫຼິ້ນຕໍ່ໄປ ຈາກຈຸດທີ່ໄດ້ກຳນົດວ່າ ແມ່ນຈຸດ A ນີ້, ເມື່ອເພງຫຼິ້ນໄປຮອດບ່ອນທີ່ມີຄວາມປະສົງໃຫ້ຫວນຕ່າວຄືນ ກໍພຽງແຕ່ແຕະໃສ່ດຸມ B. ເພງຈະຕ່າວຄືນໄປຫຼິ້ນຄືນມາຈາກຈຸດ A ລື້ມໄປລື້ມມາເຊັ່ນນີ້ຈົນກວ່າເຮົາແຕະໃສ່ດຸມ “ອ່ານ/ໂຈະ” (Play/Pause) ຫຼືແຕະໃສ່ດຸມ (A-B) ເພື່ອຍົກເລີກການຫຼິ້ນ “ລື້ມຄືນ”.

7 – ດຸມ “ເນື້ອຮ້ອງ” ຂອງເພງ (Lyrics)

ຖ້າຫາກບົດເພງຣະບົບ Audio ໄດ້ມີການບັນທຶກເນື້ອຮ້ອງຂອງເພງໄວ້ ເວລາແຕະກົດໃສ່ດຸມນີ້ ເນື້ອເພງຈະປາກົດອອກມາໃຫ້ເຫັນ. ເໝາະສຳລັບການຝຶກຮ້ອງເພງແບບ Karaoke…

ໝາຍເຫດ : ເນື້ອເພງທີ່ສາມາດອ່ານດ້ວຍຄີບອດ Yamaha PSR SX900 ແມ່ນສະເພາະພາສາ ອັງກິດສາກົນ, ບໍ່ທັນສາມາດອ່ານພາສາລາວໄດ້ເທື່ອ.

(ກະຣຸນາຕິດຕາມໃນບົດຕໍ່ໆໄປ…)

Paris, 28 ມົກກະຣາ 2024