“Tempo ແລະ ຈັງຫວະຂອງເພງ (Rythm) ຕ່າງກັນແນວໃດ?…”

Tempo ໃນດ້ານດົນຕຣີ ໝາຍເຖິງລີລາຂອງຈັງຫວະ ຫຼື ຄວາມໄວຊ້າຂອງບົດເພງນຶ່ງໆ ຊຶ່ງເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງເພງ ທີ່ບົ່ງບອກເຖິງອາຣົມແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ່ບັນເລງ ຕລອດຮອດຜູ່ຮັບຟັງ.

ໃນທີ່ນີ້ ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈແລະຈຳແນກໃຫ້ໄດ້ວ່າ ການເຄາະຈັງຫວະຕໍ່ນຶ່ງນາທີ ຊຶ່ງບາງກໍຣະນີຂຽນວ່າ BPM (Beat per Minute) ແມ່ນບໍ່ຄືກັນກັບ “ຈັງຫວະຂອງເພງ” ທີ່ເອີ້ນວ່າ Rythm (ເຊັ່ນ Cha Cha Cha, Slow, Bolero, Disco, Rock, Paso Doble, ລຳວົງ…). ເພາະເຮົາສາມາດຫຼິ້ນຈັງຫວະທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນ BPM ຫຼື Tempo ດຽວ. ຕົວຢ່າງ Tempo 110 ສາມາດເປັນເພງໃນຈັງຫວະ Bolero ແລະ Slow Rock ໄດ້ພ້ອມກັນ.

ດັ່ງນັ້ນ, Tempo ແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນຢ່າງຈະແຈ້ງໂດຍສິ້ນເຊີງ ໃນການບົ່ງບອກຖ່ວງທຳນອງອັນເປັນຈັງຫວະຂອງດົນຕຣີ. ເພື່ອເພີ່ມພູນຄວາມສົມບູນໃນການບົ່ງບອກທຳນອງອັນເປັນຈັງຫວະຂອງດົນຕຣີ ເຮົາຈະເຫັນໃນກໍຣະນີທີ່ມີການຂຽນ ທັງ Tempo ແລະ ຈັງຫວະ (Rythm) ຂອງເພງໄວ້ ດັ່ງນີ້ :

Rythm or Style : Slow Bolero
Tempo : 96

Tempo ແລະຈັງຫວະດົນຕຣີ ຂອງເພງສາກົນ

ໃນແງ່ຂອງດົນຕຣີ, ຄ່າຂອງການເຄາະ BPM (Beat per Minute) ຕໍ່ນຶ່ງນາທີ ແມ່ນມາຊ່ວຍການເກັບກຳແລະບົ່ງບອກລີລາຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼືປະເພດຂອງບົດເພງ. ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ເພງ​ໃນ​ປະ​ເພດ​ໃດ​ນຶ່ງ​ ໃນ BPM ໃດ​ນຶ່ງ​, ທີ່​ມີ​ຊ່ວງ Tempo ທົ່ວ​ໄປ​ສໍາ​ລັບເ​ປັນ​ຂອບ​ເຂດໃນການ​ອ້າງ​ອີງ​ທີ່​ເປັນ​ຫຼັກຂອງເພງ​. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຈັງຫວະທີ່ໄວກວ່າ ໝາຍເຖິງເພງທີ່ມີພະລັງຮຸນແຮງແລະປຸກຣະດົມ, ໃນຂະນະທີ່ຈັງຫວະທີ່ຊ້າກວ່າ ຈະເປັນເພງທີ່ສະງົບເຍືອກເຢັນແລະຜ່ອນຄາຍ. 

ຕົວຢ່າງ ປະເພດຂອງຈັງຫວະເພງຕ່າງໆ ແລະຄ່າ Tempo ຕໍ່ນຶ່ງນາທີ…

Slow : 50-60 ເທື່ອຕໍ່ນາທີ
Rock : 70-95 ເທື່ອຕໍ່ນາທີ
Hip-Hop : 80-130 ເທື່ອຕໍ່ນາທີ
R&B : 70-110 ເທື່ອຕໍ່ນາທີ
Pop : 110-140 ເທື່ອຕໍ່ນາທີ
Disco : 120-145 ເທື່ອຕໍ່ນາທີ
Techno : 130-155 ເທື່ອຕໍ່ນາທີ

(ກະຣຸນາຕິດຕາມໃນບົດຕໍ່ໆໄປ…)

Paris, 05 ພຶສະຈິກາ 2023