“ເພງລາວອະມະຕະ – ຊຸດທີ່ 05”


ສາຣະບານເພງລາວ ຊຸດທີ່ 05

(ພວມດຳເນີນການປັບປຸງ...)

201 - ລຳວົງກ່ອນ
202 - ຖິ່ນແກ້ວ
203 - ວອນຮັກເກົ່າ
204 - ປູ່ສອນຫຼານ
205 - ບົດເພງຊີວິດ
206 - ຫາກໂລກນີ້ມີເຮົາສອງ
207 - ໂປຣດອຸ່ນອົກອ້າຍດ້ວຍຈູບຮັກ
208 - ອ້າຍບໍ່ຢາກບອກ
209 - ອ້າຍອາດມາຊ້າໄປ
210 - ອ້າຍຍັງຈະຫວນຄືນມາ
211 - ຮັກກໍບອກບໍ່ຮັກກໍບອກ
212 - ຍິ້ມເຖີດນ້ອງຢ່າຮ້ອງໄຫ້
213 - ສິ້ນແລ້ວຮັກຂ້າ
214 - ເໝິດເດືອນ
215 - ຢ່າໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງອ້າຍຕ້ອງທຸກຣະທົມ
216 - ເພງຮັກເພງຄິດເຖິງ
217 - ຢ່າຝືນໃຈຮັກ
218 - ບໍ່ກ້າບອກ
219 - ອົ່ງຕົ່ງ
220 - ອໍ່າຖໍ່າ
221 - ວັນນຶ່ງ
222 - ອົດບໍ່ໄຫວ
223 - ເມື່ອຮັກຕ້ອງສິ້ນ
224 - ທາງຮັກທາງຮ້າງ
225 - ພຽງນ້ອງຈາກ
226 - ເຮົາຕ້ອງຮັກກັນໄດ້
227 - ສຽງສັ່ງຄົນຊໍ້າ
228 - ພໍນຶກໄດ້
....