“ເພງລາວອະມະຕະ – ຊຸດທີ່ 02”

ເພງລາວອະມະຕະ ຊຸດທີ່ 02
ສາຣະບານເພງລາວ ຊຸດທີ່ 02

(ເລີ່ມຕົ້ນເຜີຍແຜ່ ວັນທີ່ 27 ມີນາ 2017)

51 - ຟັງນະທີ່ຮັກ
52 - ນາງທີ່ຮັກ
53 - ເຫຼືອພຽງພາບ
54 - ດ້ອຍສັກຮັກສິ້ນ
55 - ນຶ່ງໃນອານາ
56 - ຢ່າບັງຄັບໃຈ
57 - ສຸດປຣາຖນາ
58 - ຫຼວງພຣະບາງເມືອງງາມ
59 - ໂອ້! ເມືອງຫຼວງ
60 - ຝາກເພງແທນໃຈ
61 - ປຣານີດ້ວຍເຖີດ
62 - ຮັກເຈົ້າດອກຈຶ່ງຢອກຫຼິ້ນ
63 - ຈູບຝັງຮອຍ
64 - ຈູບຝາກຮັກ
65 - ເຖິງຍອດຮັກທີ່ຊຽງຂວາງ
66 - ຂອບໃຈ
67 - ນໍ້າຂອງຍາມແລງ
68 - ອ້າຍຈະຄອຍ
69 - ບາງທີ
70 - ຂາດຮັກ
71 - ເອື້ອມບໍ່ເຖິງ
72 - ຈະຮັກໃຜດີ
73 - ດ້ວຍເຫດໃດນ້ອງຈຶ່ງລືມ
74 - ດົງຮັກດົງສລາຍ
75 - ກັບມາຮັກກັນໃໝ່ເຖີດທີ່ຮັກ
76 - ລືມເສັຽເຖີດ
77 - ຣະທົມເມື່ອລົມໜາວ
78 - ຈັນຄູ່ຟ້າ
79 - ຜູ່ຊາຍລວງ
80 - ຝົນເຈົ້າເອີຍ
81 - ຝົນມາຂ້າເສົ້າ
82 - ຟ້າຫຼືຈະກັ້ນ
83 - ນ້ອງຂໍເປັນຄົນເຫັນໃຈ
84 - ຣາຕຣີພາຝັນ
85 - ເພັດໃນຕົມ
86 - ຄິດຮອດຄວາມຮັກ
87 - ພຽງແຕ່ຄຶດ
88 - ຢ່າກວນໃຈ
89 - ຢອກບໍ່ໄດ້ເບາະ
90 - ຢາກຈະບອກ
91 - ຍອດຊູ້ຄູ່ໃຈ
92 - ຄອຍຮັກ
93 - ແສງເດືອນເຕືອນໃຫ້ເສົ້າ
94 - ເງິນໜໍເງິນ
95 - ບໍ່ເຄີຍ
96 - ສາວໂພນໂຮງ
97 - ເມືອງຊຳລຳລຶກ
98 - ບ້ານແມ້ວ
99 - ຫຼົງຮັກເມັຽເຂົາ
100 - ລາກ່ອນຈາກ